Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Ukončené projekty

logo

Projekt ChemTube

ChemTube Videodokumentácia výkonu študentov v kritických úlohách a demonštrácia skrytých vedomostí v laboratórnych a procesných operáciách v chémii a farmácii previazaná na ECVET definície základných výstupov učenia v Skillsbank

ZCHFP SR sa stal partnerom ďalšieho nadnárodného európskeho projektu zameraného na odborné vzdelávanie v chémii a farmácii. Projekt ChemTube je nasledovateľom projektu ChemPharm VET, ktorý bol úspešne ukončený ku koncu minulého roka. Ten sa zameral na vytvorenie novej európskej modelovej učebnej osnovy a obsahovej náplne odborného vzdelávania 2. stupňa (stredné odborné vzdelávanie) pre výcvik operátorov v chemickom a farmaceutickom priemysle. v Slovenskej republike bol na základe výsledkov projektu ChemPharmVET vytvorený nový študijný odbor, nadstavbové štúdium pre stredné školy – „procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel“.

Projekt ChemTube, ktorý začína 1. septembra 2018 a potrvá 30 mesiacov (do konca februára 2021) je realizovaný v rámci európskeho programu ERASMUS+. Viesť ho bude nórsky partner, s ktorým bude spolupracovať ďalších deväť projektových partnerov z Nemecka, Talianska, Nórska, Francúzska, Českej republiky, Rakúska a Slovenskej republiky, ktorú bude reprezentovať ZCHFP SR.


Hlavným cieľom projektu ChemTube je zlepšenie kvality vzdelávania v chemickom a farmaceutickom priemysle za pomoci využitia odbornej videodokumentácie a aktívnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s podnikateľským prostredím. Myšlienka vzdelávania založeného na práci vedie k snahe aktualizovať a rozvíjať výcvik na školách. Očakáva sa, že úzka spolupráca medzi poskytovateľmi odbornej prípravy a samotným priemyselným odvetvím posilní inovatívne aspekty prístupu ku vzdelávaniu, a bude tak spĺňať aj základné kvalitatívne požiadavky ukazovateľov EQAVET (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy). Inovatívnymi aspektmi projektu ChemTube je využitie potenciálu viacjazyčných videozáznamov, ktoré odprezentujú individuálne osobné skúsenosti.


Práca na projekte bude prebiehať v 11 základných pracovných balíkoch. ZCHFP SR bude mať na starosti vedenie hneď prvej aktivity „Identifikácia možných nezrovnalostí medzi formálnym vzdelávaním a požiadavkami na pracovisku“. Trvanie tejto aktivity je naplánované na 5 mesiacov od 1. októbra 2018.


Začiatok projektu: 1.9.2018

Trvanie projektu: 30 mesiacov

Koniec projektu: 28.2.2021

Projektoví partneri:

 • NTI-MMM AS, Nórsko – vedúci partner
 • SACHSISCHE BILDUNGSGESELLSCHAFT FURUMWELTSCHUTZ UND CHEMIEBERUFE DRESDEN MBH – SBG, Nemecko
 • Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita, Taliansko
 • Kristiansund Videregaende Skole, Nórsko
 • KALIBAO, Francúzsko
 • Stredni prumyslova skola chemicka Brno, Česká republika
 • QUALIFIZIERUNGSFORDERWERK CHEMIE GMBH, Nemecko
 • EUROMASC - European Masters of Skilled Crafts, Nórsko
 • Wiener Institut fur Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung, Rakúsko
 • Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky, Slovenská republika


Projekt sleduje tieto kľúčové ciele:

 • Zlepšenie kvality vzdelávania a významu implementácie videotechnológie spojenej s výsledkami vzdelávania orientovanými na Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) v roku 2008 spracovateľského priemyslu, čoho príkladom je chemický a farmaceutický sektor;
 • Zlepšenie výsledkov vzdelávania definovaných ECVET so zahrnutím skrytých vedomostí do dokumentácie o vykonávaní kritických zručností medzi prevádzkovateľmi procesov a laboratórnymi technikmi na odovzdanie do systému Skillsbank;
 • Rozvoj inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy a posilnenie spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom vzdelávania založeného na práci v súlade so zásadami EQAVET - Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy
 • Podpora uznávania vzdelávania založeného na práci, vrátane predchádzajúceho vzdelávania nezávislého na skúsenostiach, pre priepustnosť, flexibilné tréningové cesty a alternatívne možnosti kariéry v tomto odvetví.


ChemTube
ChemTube
ChemTube
ChemTube
ChemTube


Projekt logistiky chemického priemyslu CHEM MULTIMODAL

Nadnárodný európsky projekt ChemMultimodal - „Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics“ je realizovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Central Europe. Do projektu ChemMultimodal je zapojených 7 regiónov a 14 partnerov z rôznych krajín Strednej Európy. Slovenskú republiku v projekte zastupuje ZCHFP SR.

Významnú časť podpory multimodality v rámci Európy tvoria aj nástroje tzv. Tool-boxu, ktoré spoločne vytvorili projektoví partneri a prostredníctvom nich motivujú jednotlivé spoločnosti z chemického sektora na presun prepráv z ciest na iné typy dopravy. Patria medzi ne konzultačné služby, ktoré na SR poskytuje ZCHFP SR, plánovanie trás, platforma intermodálnych tratí a CO2 kalkulačka. Informácie o týchto nástrojoch nájdete na:

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KL/Documents/ulotka_23.05_net.pdf


Projekt koordinuje Ministerstvo hospodárstva práce, vedy a digitalizácie spolkovej krajiny Saska-Anhaltska a zapojené sú doň subjekty nasledovných krajín:

 

Ministerstvo hospodárstva, vedy a digitalizácie Saska – Anhaltska Magdeburg SRN
ISW - inštitút pre štrukturálnu politiku a ekonomický rozvoj Halle SRN
Ministerstvo regionálneho rozvoja a dopravy Saska – Anhaltska Magdeburg SRN
Univerzita Otta von Guericke Magdeburg SRN
Poľský zväz chemického priemyslu Varšava Poľsko
Svaz chemického prúmyslu ČR Praha ČR
Ústecký kraj Ústí n.L. ČR
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR SK
FH OO Výskum a vývoj / Logistikum GmBH Wels Rakúsko
Horné Rakúsko – plastikársky klaster Rakúsko
Verejná nezisková organizácia pre rozvoj priemyslu Budapešť Maďarsko
Taliansky chemický zväz Miláno Taliansko
Provincia Novara Taliansko Taliansko
Ekonomická univerzita Varšava Poľsko

 

Cieľom projektu je hľadanie nových riešení v logistike podnikov chemického priemyslu, na Slovensku hlavne podnikov združených v ZCHFP SR. Pre zvýšenie bezpečnosti prepravy výrobkov a surovín, ktoré sú nebezpečné pre okolie je potrebné hľadať bezpečnejšie a ekologickejšie spôsoby prepravy.

Projekt sa zaoberá podporou multimodálnej prepravy v podnikoch chemického priemyslu. Snaží sa hlavne o presuny prepráv z cestnej na železničnú, resp. kombinovanú prepravu s cieľom znížiť nepriaznivé dopady prepráv na životné prostredie a bezpečnosť. Nadväzuje na výsledky dosiahnuté v projekte ChemLog v oblasti modálneho presunu.

Pre vysokú zaťaženosť ciest treba hľadať riešenia, ktoré ich odľahčia, zabezpečia vyššiu úroveň bezpečnosti prepravy a budú riešiť chronický problém nedostatku vodičov. Projekt bude zameraný na riešenia prekládok multimodálnych jednotiek v podnikoch a na podporu nových liniek kontinentálnej kombinovanej prepravy po Európe. Je v súlade s dopravnou politikou Európskej únie, zhrnutej v Bielej knihe. Jej cieľom je hľadanie ekologickejších, úspornejších a bezpečnejších spôsobov prepravy. Rovnako je v súlade so zámermi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii, zahrnutými v programe podpory kombinovanej prepravy, schválených vládou ako Návrh opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR.

V projekte sú zapojené podniky chemického priemyslu, dopravného sektoru, členovia Zväzu logistiky a zasielateľstva, zástupcovia, operátori kombinovanej dopravy, železniční a cestní dopravcovia, ministerstiev dopravy, pôšt a telekomunikácii a ministerstvo hospodárstva.

 

Doteraz sme v projekte zorganizovali nasledovné akcie:

30.6.2016 – úvodná porada projektu v Magdeburgu, Nemecko

13.10.2016 – národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

29.3.2017 – národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

19.9.2017 – národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

30.1.2018 – národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

7.-8.3.2018 – nadnárodné stretnutie pracovnej skupiny v hoteli Tatra v Bratislave

3.5.2018– národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

20.11.2018 – národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

4.4.2019 - národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

30.5.2019 - národné stretnutie zainteresovaných strán, Šoporňa

 

Nadnárodné stretnutie pracovnej skupiny v hoteli Tatra v Bratislave

V dňoch 7. a 8. marca 2018 sa v Hoteli TATRA v Bratislave konalo Nadnárodné stretnutie pracovnej skupiny projektu ChemMultimodal - Transnational Work Group meeting. Hlavným cieľom stretnutia bolo prerokovanie spolupráce a ďalšieho postupu prípravy pilotných projektov, ktorých cieľom je presun cestnej prepravy výrobkov a surovín v chemickom priemysle na železničnú prepravu, s očakávaním pozitívnych environmentálnych a bezpečnostných dopadov.

Jednotliví partneri na stretnutí prezentovali doposiaľ dosiahnuté výsledky projektu, rokovalo sa o možnostiach a riešeniach presunu prepráv a poukazovalo sa na prekážky, s ktorými sa projektoví partneri pri realizácii pilotných projektov stretávajú. V pilotných projektoch riešime prepravy, ktoré majú potenciál presunu z cestnej dopravy na kombinovanú. Uvažovali sme s prepravami na stredné a väčšie vzdialenosti s využitím terminálov na Slovensku, v Česku a Rakúsku. Problémom je nedostatok liniek na prepravu iných jednotiek ako námorných kontajnerov. V niektorých veľkých podnikoch je veľký potenciál, ale nevyhovujúca cestná sieť aj do najbližších terminálov. Prínosom riešení je vyššia dovolená hmotnosť súprav 44 ton, ktorú ale niekedy cestná sieť nedovoľuje. Oneskoruje sa aj uvedenie nového terminálu v Žiline, ktorý by mohol prekladať návesy na severnom Slovensku.

Pilotný projekt Slovenskej republiky je zameraný na prepravy chemických výrobkov do Španielska, českí partneri sa zamerali na spojenie so severom Talianska, maďarskí s Belgickom, poľskí tiež so Španielskom, taliansky pilotný projekt je zameraný na prepojenie s Ukrajinou, nemecký s Britániou a rakúsky s Tureckom.

V blízkej budúcnosti bude, okrem iného, potrebné riešiť legislatívu pre kombinovanú dopravu, a to nielen na úrovni Slovenska, ale aj celej EÚ, pretože tá súčasná je už zastaraná. Dôležitá bude aj podpora nákupu vozidiel a rozvoj dopravných terminálov.

Partnermi pilotného projektu na Slovenku sa stanú chemické spoločnosti GreenChem SK s.r.o., Duslo, a.s., Fortischem a.s. a Mondi SCP, a.s. Logistickými partnermi budú spoločnosti Metrans Danubia a.s., LKW Walter, Canil a DB Schenker.

 

Ukončené aktivity:

 • Vstupná analýza a identifikácia prepráv v chemickom priemysle
 • Pilotné projekty – presun prepráv z ciest na železnicu
 • ToolBox nástroje
 • Príručka kombinovanej dopravy
 • Nadviazanie spolupráce s Ministerstvom dopravy a výstavby SR
 • Akčný plánu rozvoja MD pre Slovenskú republiku
 • Spoločná Nadnárodnej stratégie pre rozvoj MD v Európe

 

PDF  Newsletter-ChemMultimodal-April-2019.pdf

PDF  Newsletter-ChemMultimodal-March-2019.pdf

PDF  Newsletter-ChemMultimodal-November-2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-july-18.pdf

PDF  newsflash-newsletterNewsletter-ChemMultimodal-May-2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-march2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-januar2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-November

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-September

PDF  Zápis z RSM 29.3.2017

PDF  2017 Pardubice SCHP marec

PDF  Zápis z RSM 13 10 2016

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-july2

PDF  ChemMultimodal - Newsflash_1

PDF  Chem Multimodal 2016 úvod ZCHFP SRProjekt ChemPharmVET


ChemPharmVet
ChemPharmVet
ChemPharmVet
ChemPharmVet
ChemPharmVet
ChemPharmVet
ChemPharmVetProjekt FREEFOAM

Záverečné stretnutie konzorcia:
http://www.freefoam-project.eu/7th-freefoam-consortium-meeting-in-chartres

Školiace video:
https://www.youtube.com/watch?v=OeKzTRZSewA

Výsledky projektu FreeFOAM:
http://www.inspiralia.com/inspiralia/media-and-news/300-successful-high-effective-encapsulation-system

 


ChemLog       
 

7. rámcový program Projekt N° 309283

Inovatívny process výroby PUR pien so zníženým obsahom toxického izokyanátu

Obdobie: od 1.5.2013 do 30.4.2016

Cieľ: Výskum a zavedenie inovatívnych postupov mikrokapsulácie do technologických procesov.
Projekt v rámci 7. rámcového programu Európskej únie, FP7-SME-2012. Projekt FREEFOAM – „Novel PUR foaming manufacturing process with reduced toxic isocynate content“ - Inovatívny postup výroby polyuretánových pien so zníženým obsahom izokyanátu.

Partneri projektu:
Partneri projektu sú tri organizácie výskumné, štyri asociácie a dva stredné podniky. Princíp spočíva v realizácii výskumu, výsledky výskumu budú vlastniť asociácie a implementovať stredné podniky.

 • Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia, Španielsko, koordinátor projektu
 • Zavco Lesarski Grozd, Slovinsko
 • British Furniture Manufacturers Association Limited, Veľká Británia
 • ZCHFP SR, Slovensko
 • Tagra Biotechnologies Ltd., Izrael
 • Plama-PUR Proizvodnja in Predelava Plasticnih Mas Podgrad, Slovinsko
 • Polymer Expert S. A., Francúzsko
 • Tecnologías Avanzadas Inspiralia S. L., Španielsko
 • Cosmetic Valley Association, Francúzsko

Prínos zapojenia sa ZCHFP SR do projektu:

 • Podpora inovácií a zapojenia sa do medzinárodných projektov
 • Podpora spolupráce s malými a strednými podnikmi v rámci výskumu a vývoja
 • Vlastníctvo výsledkov výskumu inovatívnej technológie – mikrokapsulácie
 • Prenos výsledkov a poznatkov našim spoločnostiam
 • Získanie zaujímavých medzinárodných partnerov pre naše spoločnosti
 • Dôkaz, že sa skutočne vážne zaoberáme inováciami, dobrá pozícia pri jednaní s MŠVVaŠ SR pri príprave dokumentu Stratégia vedy a výskumu na roky 2014-2020.

PDF  FREEFOAM-Leaflet-Poster-SK

PDF  FreeFOAM_News_3rd_Mtng_Bratislava_Jun14-SK

PDF  FREEFOAM-Leaflet-EUROPUR-SK

PDF  Druhé zasadnutie konzorcia FreeFOAM_0810213

PDF  FREEFOAM - Leaflet-Poster-1

 


Projekt Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy

Projekt Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov.

Cieľ projektu

Zvýšenie informovanosti mikro, malých a stredných podnikov (ďalej len "MSP") zameranej na povinnosti súvisiace s chemickou legislatívou EÚ a SR.

Hlavné aktivity projektu

1. Vzdelávacie aktivity v oblasti chemickej legislatívy

Témy odborných školení:

Sumárne informácie z chemickej legislatívy

 • zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkych uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
 • vykonávacie predpisy o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a chemických zmesí a nových chemických látok
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych prvkov na trhu a ich používaní

REACH

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadeia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení

CLP

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008/ES o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) č. 1907/2006

IUCLID/CHESAR

 • databáza IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
 • aplikácia CHESAR (CHemical Safety Assessment and Reporting Tool)

2. Konzultácie a poradenstvo za účelom identifikácie konkrétnych povinností dotknutých MSP

Časový rámec projektu: február 2014 - september 2015

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Projektový manažér:
Ing. Ivana Novikmecová
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/4374151
e-mail: ivana.novikmecova@sazp.sk
 

Prezentácie a školenia


Projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania


Naša organizácia sa stala partnerom národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania , ktorý od marca 2013 realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania reaguje na potrebu zefektívnenia i zatraktívnenia kvalifikácií stredného odborného vzdelávania, ktoré sú pre hospodárstvo SR dominantné i boli vybrané s ohľadom na štatistiky nezamestnanosti i dlhodobé potreby trhu práce. Strategickým cieľom národného projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania i prípravy na stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov.

Na realizácii projektu sa podieľajú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu i športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Vyššie územné celky, Stredné odborné školy i 7 zamestnávateľských zväzov: Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov i združení SR, Slovenská obchodná i priemyselná komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora, Slovenská živnostenská komora i Slovenská poľnohospodárska i potravinárska komora.

Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov: Hutníctvo, Získavanie zemských zdrojov; Strojárstvo; Elektrotechnika; Technická chémia silikátov; Technická i aplikovaná chémia; Potravinárstvo; Spracúvanie dreva; Stavebníctvo, Geodézia i kartografia; Poľnohospodárstvo

Geografické umiestnenie projektu v celom cieli Konvergencia: všetky samosprávne kraje na území SR okrem Bratislavského

V národnom projekte sa pozornosť sústreďuje na tri kľúčové oblasti:

1. Obsahová prestavba vzdelávania na SOŠ s využitím inovatívnych metód i výučby

V rámci obsahovej prestavby vzdelávania bude stredným odborným školám poskytnutý digitalizovaný učebný obsah i moderná technická infraštruktúra pre 321 škôl, bude vyškolených 321 učiteľov i zabezpečený program mobilít pre pedagógov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu. Zároveň budú dopracované normatívy pre zadefinované skupiny odborov.

 • Čiastková aktivita 1.1.1.: Spolupráca, zmluvy so 400 školami
 • Čiastková aktivita 1.1.2.: Zahraničná spolupráca i zahraničné Mobility
 • Čiastková aktivita 1.1.3.: Tvorba i revízia - normatívy i ŠkVP
 • Čiastková aktivita 1.1.4.: Podkladové informácie o stave v sektoroch hospodárstva, aktuálne otázky týkajúce sa rozvoja OVP
 • Čiastková aktivita 1.1.5.: Didaktické pomôcky zamerané na modernizáciu obsahu i pracovné zošity

 

2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných i stavovských organizácií

Do procesu prepojenia vzdelávania s praxou bude zapojených minimálne 250 zamestnávateľov, 7 zamestnávateľských zväzov i 800 učiteľov, ktorí budú vyškolení i prenesú informačno - komunikačné technológie i nové formy vyučovania do praxe. Pre lepšiu orientáciu verejnosti pri výbere povolania bude spracovaná mapa uplatniteľnosti na trhu práce po školách, regiónoch i krajoch i to v podobe portálu. Zároveň bude vytvorených 21 centier odborného vzdelávania i prípravy s najmodernejším vybavením.

 • Čiastková úloha 2.1.1.: Zapojenie zástupcov zamestnávateľov prostredníctvom profesijných i stavovských organizácií;
 • Čiastková úloha 2.1.2.: Potreby trhu práce i zber dát, uplatnenie absolventov SOŠ;
 • Čiastková úloha 2.1.3.: Plán výkonov škôl;
 • Čiastková úloha 2.1.4.: Centrá odborného vzdelávania i prípravy, pasportizácia SOŠ, špecializácia SOŠ, pilotné overovanie duálneho systému;
 • Čiastková úloha 2.1.5.: Kvalita výstupov OVP;
 • Čiastková úloha 2.1.6.: Vzdelávanie pedagógov

 

3. Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe

Podpora kariérového poradenstva prioritne znamená novú definíciu role kariérového poradcu na stredných odborných školách i to ako sprievodcu žiaka trhom práce. Bude preto vypracovaná metodológia jeho činnosti i návrh hodnotenia účinnosti jeho činnosti. V rámci tejto aktivity bude v novom systéme vyškolených 400 kariérových poradcov.

 • Čiastková aktivita 3.1.1.: Zavedenie komplexného systému ďalšieho vzdelávania kariérových poradcov pôsobiacich na stredných odborných školách
 • Čiastková aktivita 3.1.2.: Skvalitnenie služieb kariérového poradenstva i profesijnej orientácie pre žiakov SOŠ.
 • Čiastková aktivita 3.1.3.: Podpora poskytovania služieb kariérového poradenstva i profesijnej orientácie na SOŠ.

 

Viac informácií nájdete na: www.rsov.sk

 


PDF  PV u zamestnávateľa v SDV hmotné a finančné zabezpečenie žiaka daňové a ....

PDF  Osvedčenie pre SDV manažérsky sumár procesov pre vstup do DV II. etapa 2....

PDF  manual_sprievodca_dv_pre_zamestnavatela_24_3.3


Projekt logistiky chemického priemyslu ChemLog


ChemLog
 

ZCHFP SR sa zapojil do projektu chemickej logistiky Chem Log, financovanej zo zdrojov EÚ. Projekt pokrýva krajiny strednej Európy, koordinuje ho ministerstvo hospodárstva a práce spolkovej krajiny Saska-Anhaltska a zapojené sú do neho subjekty nasledovných krajín:

 
Ministerstvo hospodárstva a práce Saska - Anhaltska DE
ISW - inštitút pre štrukturálnu politiku a ekonomický rozvoj Halle DE
Ministerstvo regionálneho rozvoja a dopravy Saska - Anhaltska DE
Poľský zväz chemického priemyslu Varšava PL
Svaz chemického prúmyslu ČR Praha CZ
Ústecký kraj Ústí n.L. ČR CZ
FH OO Výskum a vývoj / Logistikum GmBH Wels AT
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR SK
Provincia Novara Taliansko IT
Regionálny rozvojový holding Budapešť HU


Cieľom projektu je hľadanie nových riešení v logistike podnikov chemického priemyslu, združených v ZCHFP. Pre zvýšenie bezpečnosti prepravy výrobkov a surovín, ktoré sú nebezpečné pre okolie je potrebné hľadať bezpečnejšie a ekologickejšie spôsoby prepravy.

Projekt vychádza aj z myšlienky konkurenčnej nevýhody chemického priemyslu strednej Európy voči západnej, ktorá má k dispozícii lacnejšiu a bezpečnejšiu prepravu po vodných cestách, hlavne po Rýne. Taktiež niektoré krajiny nemajú prístup k moru a nemôžu využívať výhodu priameho prístupu k moru. V základných surovinách je výrazná závislosť na dodávkach produktovodmi z Ruska.

Pre vysokú zaťaženosť ciest treba hľadať riešenia, ktoré ich odľahčia cesty a zabezpečia vyššiu úroveň bezpečnosti prepravy. Jedným z riešení, ktoré by mali byť v projekte je náhrada cestnej prepravy skvapalnených plynov (etylén, propylén) produktovodmi. Projekt je v súlade s dopravnou politikou Európskej únie, zhrnutej v Bielej knihe. Jej cieľom je hľadanie ekologickejších, úspornejších a bezpečnejších spôsobov prepravy. Rovnako je v súlade so zámermi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii, zahrnutými v programe podpory kombinovanej prepravy, schválených vládou ako Návrh opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR. Projekt bude nadväzovať na Koncepciu rozvoja vodnej dopravy v SR.

Za ZCHFP SR je koordinátorom projektu vedúci komisie logistiky a DINS Ing. Čermák. V projekte budú zapojené podniky chemického priemyslu, zástupcovia ministerstiev dopravy, pôšt a telekomunikácii a ministerstvo hospodárstva.


PDF  Ponuka výzva T&T - 2012

PDF  Projekt ChemLog - prínos pre ZCHFP

PDF  VZ ZCHFP ChemLog 2011-03 VZ

PDF  Šoporňa čističky správa 1103x

PDF  ChemLog Šoporňa úvod JČ

PDF  LogVD Viareggio 2009

PDF  Feasibility study - Progres in Slovakia

PDF  RSM Zilina 30.6.2010 KD

PDF  Rozvoj železničnej a kombinovanej dopravy na Slovensku a vo väzbe ...

Projekt  Chemlog T&T


ChemlogTaT CER-EU

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR sa zapojil do projektu ChemLog T&T, ktorý je súčasťou operačného programu Stredná Európa. Práce sme začal 1.7.2012 a končíme 31.12.2014.

Nadviazali sme na dobré skúsenosti a výsledky projektu Chemlog, ktorý bol dodatočne predĺžený o jeden polrok.

V projekte sa budeme ďalej zaoberať hľadaním bezpečnejšej a ekologickejšej prepravy pre chemický priemysel. Prioritou bude preprava v smere Východ –Západ a späť s využitím technológii pre monitorovanie zvlášť nebezpečného nákladu podľa Dohody ADR. Do projektu sa okrem pôvodných partnerov zo SRN, Rakúska, ČR, Poľska, Talianska a Maďarska zapojilo aj Slovinsko a zástupcovia námorných prístavov z Talianska.
Pokrývame tak všetky druhy dopravy a našim cieľom bude prispieť k zjednoteniu systémov identifikácie a monitorovania zásielok – Tracking and Tracing. Systémy budú v budúcnosti využívať navigačný systém Galileo, prenos údajov sieťami GSM a identifikáciu vozidiel a zásielok systémom RFID.

V projekte budeme zapájať nielen podniky ZCHFP ale aj cestných, železničných a riečnych dopravcov rovnako ako operátorov kombinovanej dopravy. Spoločne budeme pracovať na budovaní liniek kontinentálnej kombinovanej dopravy cez Slovensko s využitím našej polohy v strede Európy.

Doteraz sme v projekte zorganizovali nasledovné akcie:

Konferencia v Šamoríne – Čilistove spolu so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR 15.11.2012 venovanú problematike prepravy nebezpečného nákladu

Vo februári 2013 sme zorganizovali míting projektu k prepravám na koridore SRN - CZ - SK - Ukrajina - Rusko. Na ňom zástupcovia Žilinskej univerzity prezentovali výsledky štúdie systémov T&T, ktorú sme spracovali v oblasti techniky T&T v cestnej, železničnej a riečnej doprave na Slovensku. Nadviazali sme tak na úspešnú spoluprácu z projektu ChemLog.

V dňoch 30.9.-1.10.2013 sme v Bratislave privítali projektových partnerov na porade projektu. Po porade nasledovalo zasadnutie politickej skupiny projektu za účasti špičkových odborníkov z Európy na zavádzanie T&T techniky pre nebezpečný náklad.

Dňa 19.11.2013 sme v ZCHFP SR zorganizovali míting projektu s prezentáciou dosiahnutých výsledkov v pilotnom testovaní.

Výsledky projektu sme prezentovali na 3. Konferencii projektu v Halle 19.3.2014 s rozsahom testovania 125.500 km.

Dňa 8.4.2014 sme v ZCHFP SR zorganizovali regionálny míting projektu s prezentáciou výsledkov pilotného testovania TT techniky po Európe. Zaoberali sme sa ďalším vývojom kombinovanej dopravy a satelitnými terminálmi.

V dňoch 29.-30.10 2014 organizujeme pracovné zasadnutie v Šoporni hotel Relax Inn s témou monitorovania zásielok a kombinovanej dopravy.


Prezentácie projektu:

Viedeň – konferencia Chemikalien sicher transportieren 6.-7.10.20141
Liptovský Ján – konferencia Chémia 2014 - 24.10.2014
Strečno – konferencia Horizonty železničnej dopravy - 18.9.2014
Regionálny míting projektu – ZCHFP SR 8.4.2014
Halle konferencia projektu 19.3.2014
Praha konferencia SpeedChain 13.11.2013
Bratislava – konferencia Dunajská stratégia 12.10.2013
Šamorín 2013 – konferencia ZLZ - 14.11.2013
Strečno – konferencia Horizonty železničnej dopravy 26.9.2013
Žilina – konferencia Eurokombi – Intermodal 13.6.2013

Aktuality:

Testovanie úspešne prebieha - už 250.000 km po Európe !

Pripravujeme:

Regionálny míting Šoporňa 29.-30.10.2014
Účasť na konferencii SpeedChain Praha 12.-13.11.2014

 

PDF  Čermák T&T 2014 RSM Ba

PDF  SK prezentácia BA 08042014 Jagelčák

PDF  Agenda ClMWg Bratislava  PAG 1oct final

PDF  Agenda ClMWg Bratislava WG 30Sep1Oct draft

PDF  Bratislava_ foto_ChemLog_T&T_ 2013

PDF  Horizonty 2013 Strečno Čermák

PDF  ChemLog TT  Pilots Bratislava

PDF  Prezentácia T&T 2013 RSM BA Čermák

PDF  RSM BA  Agenda 19.11.13x

PDF  Transport článok č. 12-2013

PDF  Výzva na predkladanie ponúk

PDF  Šamorín 2012 – ChemLog T&T

PDF  Šamorín 2012 – Havarijný systém DINS

PDF  Výzva na spracovanie ponúk pre technickú asistenciu v projekte

PDF  Zmluva o dielo č.1_2012 ZU- ZCHFP SR

Projekt NANOFORCE


NANOFORCE
 

Nanotechnológie pre chemický sektor – ako prepojiť vedecké poznatky s podnikaním v strednej Európe

Trvanie projektu: máj 2011 - október 2013

Financovanie: Stredná Európa, Európsky regionálny rozvojový fond

Ciele NANOFORCE sú hlavne zamerané na zlepšenie rámcových podmienok na podporu inovácií v sektore nanotechnológií a sú napojené aj na ostatné témy v Priorite 1 Programu Stredná Európa.

So špecifickými odkazom na P1.2, projekt NANOFORCE cez mechanizmy "Nanodeals generator", Technologický rating pre projekty orientované na inovovaný trh s nanotechnológiami a Nadnárodného kapitálového fondu pre nanotechnológie, stimuluje aplikovaný výskum a spoluprácu v strednej Európe.

Perspektívna synergia medzi výskumno-vývojovými centrami a veľkými a malými podnikmi podporuje odovzdávanie vedomostí. Spoločné posúdenie analýzy nanomateriálov a plánované školenie na pomoc študentom a výskumníkom pri vytváraní nanotechnologického inovačného podnikania prispievajú k podpore výmeny vedomostí, v súlade s P1.3. Zatiaľ neexistuje žiadna špecifická európska ani národná legislatíva zaoberajúca sa nanotechnológiami a nanočasticami. Navyše vo všetkých partnerských krajinách projektu rastú obavy z možného rizika vychádzajúce z uvedenia nanočastíc na trh, čo je spôsobené hlavne nedostatkom informácií v tejto oblasti. NANOFORCE projekt, ktorý je v súlade s Prioritou 1 Programu Stredná Európa, sa snaží spojiť súkromné a verejné organizácie, aby spolupracovali a vykonávali interdisciplinárny prieskum nanotechnológií a vytvárali výhodné technické a finančné podmienky pre realizáciu najsľubnejších laboratórnych výsledkov na inovačné priemyselné aplikácie.


Partneri projektu:

Vedúci partner:

 • Sviluppo Chimica spa, Taliansko

Partneri:

 • Veneto Nanotech S.C.p.A., Taliansko
 • Zväz chemického priemyslu Českej republiky - SCHP
 • Chemistry Cluster Bavaria, Nemecko
 • Poľská komora chemického priemyslu – PIPC, Poľsko
 • Univerzita Nova Gorica, Slovinsko
 • BioNanoNet Forschungs GmbH, Rakúsko
 • Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky – ZCHFP SR
 • Inštitút vysokotlakej fyziky, Poľská akadémia vied, Poľsko

Asociované inštitúcie podporujúce projekt:

 • CEFIC - European Chemical Industry Council
 • ECRN - European Chemical Regions Network


Opis Aktivít

ZCHFP SR ako projektový partner je zainteresovaný vo všetkých pracovných plánoch projektu.

Vo WP1 je definované zastúpenie koordinátora za ZCHFP SR, jeho účasť na riadení projektu a účasť na zasadnutiach Riadiacej komisie.

Vo WP2 - Komunikácia a šírenie vedomostí - má ZCHFP SR úlohu v príprave národných verzií tlačových správ, príprave slovenskej verzie webovej stránky a príprave a preklade brožúr o nanotechnológiách.

V časti nemediálnej spolupráce sa bude podielať na príprave a preklade e-news a regionálnej príručky. Zodpovedá aj za usporiadanie 2 národných informačných dní NANOFORCE.

Vo WP3 - Existujúca infraštruktúra nanotechnológie a stratégia redukcie informačných medzier v strednej Európe - sa ZCHFP SR bude podielať na príprave Regionálnej správy o nanotechnológiách, ktorá bude pozostávať z analýzy nanotechnológií z pohľadu investičných možností (fondov) pre naštartovanie výskumu, vývoja a realizačných výstupov. Bude vytvorená databáza vedeckých kompetencií, trhov, infraštruktúry a národný plán.

Vo WP4 - Ako posilniť zodpovedné používanie nanotechnológií a nanočastíc a ako manažovať riziko - sa bude ZCHFP SR podielať na vykonaní revízie existujúcich bezpečnostných postupov a prislúchajúcej legislatívy vo výskume, výrobe a použití nanotechnológií a analýze nanočastíc v kontexte s Nariadeniami 1907/2006 REACH a 1272/2008 CLP.

Výsledkom bude príručka Zodpovedný manažment v nanotechnológiách a zároveň sa pripravia doporučenia pre EK.

WP5 - Podpora komercionalizácie a industrializácie výsledkov výskumu nanotechnológií. Cieľom je vytvorenie Inovatívnej platformy nanotechnológií “Nanodeals Generator”, ktorá pozostáva z vytvorenia samotnej platformy, podpory B2B pre podnikateľov a vývoja Metodológie technologického ratingu na hodnotenie.

WP6 je zameraný na vytvorenie INVCF “Interregional Nanotech Venture Capital Fund” - Nadnárodného kapitálového fondu pre nanotechnológie - so zainteresovaním bánk a investičných spoločnosti, ktorý bude identifikovať potencionálnych investorov. Súčaťou WP6 bude školenie Ako sa môže mladý vedec stať podnikateľom.


ZCHFP sa bude v rámci projektu aktívne podielať:

 • na monitorovaní a analýze súčasného stavu použitia nanotechnológií a identifikovať možné ďalšie potreby
 • na tvorbe a prenose informácií o bezpečnom používaní nanočastíc v celom ich životnom cykle, svojim členom, ako aj vedecko-technickej obci a verejnosti tak bude môcť poskytnúť cenné informácie, poznatky a vedomosti z najnovšieho trendu vývoja nanotechnológií
 • na príprave platformy, kde bude možné získať konkrétne informácie a možnosti o využití nanotechnológií
 • na zapojení sa slovenských chemických a priemyselných podnikateľský subjektov do širšieho využitia nanotechnológií.


PDF  NANOFORCE Talent Brochure SK

PDF  Nanoforce NAJNOVŠIE SPRÁVY 4/2013

PDF  Nanoforce - Talent Brochure

PDF  Nanoforce NAJNOVŠIE SPRÁVY 3/2013

PDF  Nanoforce NAJNOVŠIE SPRÁVY 2/2013

PDF  Nanotechnológie pre chemické podniky - Sprievodca projektom

PDF  NANOFORCE WP5 meeting

PDF  TLAČOVÁ SPRÁVA - Výsledky projektu NANOFORCE ...

PDF  Nanoforce NAJNOVŠIE SPRÁVY 1/2012

PDF  Nano informačný deň vo Svite 2012

PDF  NANOFORCE Abstract NanoImpactNet 2012

PDF  NANOFORCE poster

PDF  NANOFORCE Projekt

PDF  NANOFORCE 1st Meeting ENG

Národná sústava povolaní - Váš partner na trhu práce

RSSRSS
Národnú sústavu povolaní (NSP) definuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ako celoštátny jednotný informačný systém popisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. NSP určí požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. Jej centrom sa stane register zamestnaní tvorený z národných štandardov zamestnaní, ktoré popíšu požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní.

Podklady pre prípravu a realizáciu NSP tvoria sektorové rady pre jednotlivé odvetvia hospodárstva. V Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu pracuje 8 špecialistov z členských organizácií ZCHFP SR.

Prínos pre zamestnávateľov

 • získanie aktuálneho prehľadu požiadaviek na pracovnú silu na základe vlastného aktívneho zapojenia sa do monitorovania potrieb trhu práce a zlepšenia vzájomnej spolupráce subjektov,
 • zvýšenie právomocí pri rozhodovaní o druhu a obsahu požadovaných kvalifikácií a spôsobe ich overovania,
 • zlepšenie schopnosti predvídať zmeny na trhu práce
 • získanie konkurenčnej výhody v získavaní pracovnej sily schopnej čeliť neustále sa zvyšujúcim nárokom na odbornosť,
 • flexibilné a efektívne napĺňanie potrieb trhu práce,
 • inšpirácia pre zamestnávateľov ako nástroj strategického riadenia ľudských zdrojov.

Projekt NSP realizuje Centrum vzdelávania MPSVaR SR vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Doba realizácie projektu: júl 2009 – jún 2012.
Partnermi Projektu sú AZZZ SR, RUZ, KOZ, Trexima.


PDF  Newsletter č. 8 - jún 2012

PDF  Newsletter č. 7 - máj 2012

PDF  Newsletter č. 6 - apríl 2012

PDF  Newsletter č. 5 - marec 2012

PDF  Newsletter č. 4 - február 2012

PDF  Newsletter č. 3 - február 2012

PDF  Newsletter č. 2 - január 2012

PDF  Newsletter č. 1 - december 2011ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies