logo ZCHFP SK logo REACH

Projekt logistiky chemického priemyslu CHEM MULTIMODAL

Nadnárodný európsky projekt ChemMultimodal - „Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics“ je realizovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Central Europe. Do projektu ChemMultimodal je zapojených 7 regiónov a 14 partnerov z rôznych krajín Strednej Európy. Slovenskú republiku v projekte zastupuje ZCHFP SR.

Významnú časť podpory multimodality v rámci Európy tvoria aj nástroje tzv. Tool-boxu, ktoré spoločne vytvorili projektoví partneri a prostredníctvom nich motivujú jednotlivé spoločnosti z chemického sektora na presun prepráv z ciest na iné typy dopravy. Patria medzi ne konzultačné služby, ktoré na SR poskytuje ZCHFP SR, plánovanie trás, platforma intermodálnych tratí a CO2 kalkulačka. Informácie o týchto nástrojoch nájdete na:

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KL/Documents/ulotka_23.05_net.pdf


Projekt koordinuje Ministerstvo hospodárstva práce, vedy a digitalizácie spolkovej krajiny Saska-Anhaltska a zapojené sú doň subjekty nasledovných krajín:

 

Ministerstvo hospodárstva, vedy a digitalizácie Saska – Anhaltska Magdeburg SRN
ISW - inštitút pre štrukturálnu politiku a ekonomický rozvoj Halle SRN
Ministerstvo regionálneho rozvoja a dopravy Saska – Anhaltska Magdeburg SRN
Univerzita Otta von Guericke Magdeburg SRN
Poľský zväz chemického priemyslu Varšava Poľsko
Svaz chemického prúmyslu ČR Praha ČR
Ústecký kraj Ústí n.L. ČR
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR SK
FH OO Výskum a vývoj / Logistikum GmBH Wels Rakúsko
Horné Rakúsko – plastikársky klaster Rakúsko
Verejná nezisková organizácia pre rozvoj priemyslu Budapešť Maďarsko
Taliansky chemický zväz Miláno Taliansko
Provincia Novara Taliansko Taliansko
Ekonomická univerzita Varšava Poľsko

 

Cieľom projektu je hľadanie nových riešení v logistike podnikov chemického priemyslu, na Slovensku hlavne podnikov združených v ZCHFP SR. Pre zvýšenie bezpečnosti prepravy výrobkov a surovín, ktoré sú nebezpečné pre okolie je potrebné hľadať bezpečnejšie a ekologickejšie spôsoby prepravy.

Projekt sa zaoberá podporou multimodálnej prepravy v podnikoch chemického priemyslu. Snaží sa hlavne o presuny prepráv z cestnej na železničnú, resp. kombinovanú prepravu s cieľom znížiť nepriaznivé dopady prepráv na životné prostredie a bezpečnosť. Nadväzuje na výsledky dosiahnuté v projekte ChemLog v oblasti modálneho presunu.

Pre vysokú zaťaženosť ciest treba hľadať riešenia, ktoré ich odľahčia, zabezpečia vyššiu úroveň bezpečnosti prepravy a budú riešiť chronický problém nedostatku vodičov. Projekt bude zameraný na riešenia prekládok multimodálnych jednotiek v podnikoch a na podporu nových liniek kontinentálnej kombinovanej prepravy po Európe. Je v súlade s dopravnou politikou Európskej únie, zhrnutej v Bielej knihe. Jej cieľom je hľadanie ekologickejších, úspornejších a bezpečnejších spôsobov prepravy. Rovnako je v súlade so zámermi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii, zahrnutými v programe podpory kombinovanej prepravy, schválených vládou ako Návrh opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR.

V projekte sú zapojené podniky chemického priemyslu, dopravného sektoru, členovia Zväzu logistiky a zasielateľstva, zástupcovia, operátori kombinovanej dopravy, železniční a cestní dopravcovia, ministerstiev dopravy, pôšt a telekomunikácii a ministerstvo hospodárstva.

 

Doteraz sme v projekte zorganizovali nasledovné akcie:

30.6.2016 – úvodná porada projektu v Magdeburgu, Nemecko

13.10.2016 – národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

29.3.2017 – národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

19.9.2017 – národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

30.1.2018 – národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

7.-8.3.2018 – nadnárodné stretnutie pracovnej skupiny v hoteli Tatra v Bratislave

3.5.2018– národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

20.11.2018 – národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

4.4.2019 - národné stretnutie v priestoroch ZCHFP SR

30.5.2019 - národné stretnutie zainteresovaných strán, Šoporňa

 

Nadnárodné stretnutie pracovnej skupiny v hoteli Tatra v Bratislave

V dňoch 7. a 8. marca 2018 sa v Hoteli TATRA v Bratislave konalo Nadnárodné stretnutie pracovnej skupiny projektu ChemMultimodal - Transnational Work Group meeting. Hlavným cieľom stretnutia bolo prerokovanie spolupráce a ďalšieho postupu prípravy pilotných projektov, ktorých cieľom je presun cestnej prepravy výrobkov a surovín v chemickom priemysle na železničnú prepravu, s očakávaním pozitívnych environmentálnych a bezpečnostných dopadov.

Jednotliví partneri na stretnutí prezentovali doposiaľ dosiahnuté výsledky projektu, rokovalo sa o možnostiach a riešeniach presunu prepráv a poukazovalo sa na prekážky, s ktorými sa projektoví partneri pri realizácii pilotných projektov stretávajú. V pilotných projektoch riešime prepravy, ktoré majú potenciál presunu z cestnej dopravy na kombinovanú. Uvažovali sme s prepravami na stredné a väčšie vzdialenosti s využitím terminálov na Slovensku, v Česku a Rakúsku. Problémom je nedostatok liniek na prepravu iných jednotiek ako námorných kontajnerov. V niektorých veľkých podnikoch je veľký potenciál, ale nevyhovujúca cestná sieť aj do najbližších terminálov. Prínosom riešení je vyššia dovolená hmotnosť súprav 44 ton, ktorú ale niekedy cestná sieť nedovoľuje. Oneskoruje sa aj uvedenie nového terminálu v Žiline, ktorý by mohol prekladať návesy na severnom Slovensku.

Pilotný projekt Slovenskej republiky je zameraný na prepravy chemických výrobkov do Španielska, českí partneri sa zamerali na spojenie so severom Talianska, maďarskí s Belgickom, poľskí tiež so Španielskom, taliansky pilotný projekt je zameraný na prepojenie s Ukrajinou, nemecký s Britániou a rakúsky s Tureckom.

V blízkej budúcnosti bude, okrem iného, potrebné riešiť legislatívu pre kombinovanú dopravu, a to nielen na úrovni Slovenska, ale aj celej EÚ, pretože tá súčasná je už zastaraná. Dôležitá bude aj podpora nákupu vozidiel a rozvoj dopravných terminálov.

Partnermi pilotného projektu na Slovenku sa stanú chemické spoločnosti GreenChem SK s.r.o., Duslo, a.s., Fortischem a.s. a Mondi SCP, a.s. Logistickými partnermi budú spoločnosti Metrans Danubia a.s., LKW Walter, Canil a DB Schenker.

 

Ukončené aktivity:

  • Vstupná analýza a identifikácia prepráv v chemickom priemysle
  • Pilotné projekty – presun prepráv z ciest na železnicu
  • ToolBox nástroje
  • Príručka kombinovanej dopravy
  • Nadviazanie spolupráce s Ministerstvom dopravy a výstavby SR
  • Akčný plánu rozvoja MD pre Slovenskú republiku
  • Spoločná Nadnárodnej stratégie pre rozvoj MD v Európe

 

PDF  Newsletter-ChemMultimodal-April-2019.pdf

PDF  Newsletter-ChemMultimodal-March-2019.pdf

PDF  Newsletter-ChemMultimodal-November-2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-july-18.pdf

PDF  newsflash-newsletterNewsletter-ChemMultimodal-May-2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-march2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-januar2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-November

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-September

PDF  Zápis z RSM 29.3.2017

PDF  2017 Pardubice SCHP marec

PDF  Zápis z RSM 13 10 2016

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-july2

PDF  ChemMultimodal - Newsflash_1

PDF  Chem Multimodal 2016 úvod ZCHFP SRZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
Fax.: +421 2 4363 8047
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk