logo ZCHFP SK logo REACH

Stručná charakteristika

ZCHFP SR

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky vznikol, ako dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov v odvetví slovenskej chémie a farmácie dňa 30. novembra 1991. V súčasnosti reprezentuje 56 členských subjektov, v ktorých pracuje viac ako 16 000 pracovníkov. Svoju činnosť a aktivity zameriava na:

  • hájenie obchodných a podnikateľských záujmov chemického a farmaceutického priemyslu v dialógu s parlamentom a vládou, s odborovými centrálami, záujmovými skupinami, národnými a medzinárodnými vládnymi a nevládnymi organizáciami
  • podporu podnikania svojich členských subjektov, a to najmä prostredníctvom odborného informačného servisu
  • koordináciu aktivít a postupov pri riešení spoločných problémov
  • presadzovanie záujmov slovenskej chémie pri zavádzaní REACH do praxe
  • propagáciu REACH pre odbornú verejnosť
  • predkladanie stanovísk a návrhov s cieľom usmerniť a ovplyvniť zámery a vývoj slovenskej hospodárskej politiky
  • rozvoj obchodnej politiky, na minimalizovanie a odstránenie technických prekážok v nej
  • neustále skvalitňovanie a rozširovanie zahraničnej spolupráce s partnerskými zväzmi a ako riadny člen v rámci Európskej chemickej rady CEFIC ovplyvňovanie legislatívneho procesu
  • prehĺbenie sociálneho dialógu s odvetvovým Odborovým zväzom Chémia SR o pracovných podmienkach, mzdách a ostatnej sociálnej starostlivosti o zamestnancov, najmä v rámci kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
  • sústavne prehlbovanie a rozširovanie starostlivosti o ochranu životného prostredia najmä prostredníctvom projektu Responsible Care, projektu DINS a celým radom ďalších konkrétnych aktivít
  • neustále prehlbovanie spolupráce s elektronickými a ostatnými médiami s cieľom získať širokú verejnosť na podporu ďalšieho rozvoja slovenskej chémie a farmácie


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
Fax.: +421 2 4363 8047
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk