Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Sekcia náterových látok

S cieľom obhajovať svoje záujmy v období bezprostrednej prípravy SR na vstup do EÚ a presadzovať zásadu rovnakých šancí na trhu náterových látok (NL), stretli sa dňa 19.11.2003 v Smoleniciach na poloformálnom stretnutí zástupcovia 11 výrobcov NL. Výsledkom stretnutia bolo spoločné rozhodnutie založiť Asociáciu výrobcov náterových látok Slovenskej republiky (AVNL SR).
Stanovy Asociácie boli zaregistrované na MV SR dňa 29.12.2003, AVNL SR bola oficiálne založená schválením Stanov ustanovujúcim valným zhromaždením, ktoré sa konalo v Smoleniciach dňa 25.2.2004. Zakladajúcimi členmi AVNL SR boli COLOR Company, s.r.o., Dubnica nad Váhom, ELASTIK, s.r.o., Bohdanovce, FARBOL – výroba farieb, Karol Urban, Bratislava, H-COLOR, s.r.o., Nitra, CHEMOLAK, a.s., Smolenice, INEX, s.r.o., Bratislava, MATADORFIX, s.r.o., Bratislava, NOVOCHEMA, družstvo, Levice, PAM, s.r.o., Chorvátsky Grob, PRIMALEX SLOVAKIA, s.r.o., Dolný Kubín, SLOVZINK, a.s., Košeca.
AVNL SR v priebehu rokov 2004 a 2005 zaznamenala pozoruhodný rozvoj, avšak od začiatku roka 2006 začala v rámci Asociácie prebiehať diskusia, ako aj do budúcnosti zachovať kontinuitu ďalšieho napredovania. Ako najvhodnejšie riešenie sa ukázalo spojenie Asociácie so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR. Na základe vzájomnej dohody oboch organizácií a v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 83/1990 Zb., § 12, ods. 1a), mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie dňa 11.10.2006 schválilo zánik AVNL SR formou zlúčenia so ZCHFP SR. Následne väčšina členov bývalej Asociácie individuálne vstúpila do ZCHFP SR a začiatkom roka 2007 bola vytvorená Sekcia náterových látok.
Účelom vytvorenia Sekcie NL je podporovať vytváranie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj výroby NL na Slovensku a obhajovať spoločné i individuálne záujmy členských organizácií. v tomto zmysle si Sekcia NL kladie za cieľ najmä:
 • obhajovať záujmy svojich členov v dialógu s výkonnými a zákonodarnými orgánmi štátnej moci, orgánmi samosprávy, politickými stranami, záujmovými združeniami a inými inštitúciami, najmä pri príprave chemickej legislatívy a kontrole jej dodržiavania,
 • obhajovať a presadzovať spoločné záujmy výrobcov NL v rámci chemického priemyslu ako celku,
 • podporovať dôstojnú prezentáciu výrobcov NL a podporovať informovanosť verejnosti o tomto odvetví,
 • vykonávať a koordinovať pre svojich členov odvetvový informačný servis,
 • podporovať záujmy svojich členov v oblasti spolupráce so zahraničnými podnikateľskými subjektmi, napomáhať nadväzovanie kontaktov slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov.

Spoločným menovateľom aktivít Sekcie NL má byť vytváranie rovnakých podmienok a rovnosti šancí pre všetky subjekty vyrábajúce NL s cieľom predať ich na jednotnom trhu EÚ a mimo EÚ.

Ing. Roman ŠUSTEK - CHEMOLAK, a. s.
Andrej BENKO - PPG Deco Slovakia, s. r. o.
Ing. Martin ČERVENÁK - SLOVLAK Košeca, a. s.
Vojtěch DOUBRAVA - HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Jana PORUBENSKÁ - VUKI, a. s.
Mgr. Christian URBAN - 3 U, s. r. o.
Jaroslav VAVROVIČ - 3 U, s. r. o.
Ing. Štefan ZIMAN - INEX, spol. s r. o.

Predseda: Ing. Roman ŠUSTEK
generálny riaditeľ CHEMOLAK, a.s., Smolenice
Tajomník: Mgr. Lenka SEDLÁČKOVÁ
odborný referent ZCHFP SR
Adresa: ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava 3
Kontakt: tel.: 00421 (0)2 4820 9007
E-mail: zchfp@zchfp.sk
 1. Úvodné ustanovenie
  1.1. Tento štatút vymedzuje postavenie Sekcie náterových látok (ďalej len SNL) v rámci Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ďalej ZCHFP SR), jej zloženie, poslanie, práva a povinnosti členských organizácií, jej predsedu a tajomníka.
  1.2. SNL je organizačnou zložkou ZCHFP SR. SNL združuje členské organizácie ZCHFP SR - výrobcov náterových látok (ďalej NL), výrobcov surovín a poloproduktov pre výrobu NL a organizácií, ktorých predmet činnosti súvisí s výrobou NL.
 2. Poslanie SNL
  Poslaním SNL je vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj odvetvia NL na území Slovenskej republiky a obhajovať spoločné a individuálne záujmy jej členov.
 3. Zriadenie SNL
  3.1. SNL vznikla na základe požiadavky členov ZCHFP SR – výrobcov NL - a na základe rozhodnutia prezídia ZCHFP SR.
  3.2. Rozhodnutia, stanoviská a odporúčania SNL nesmú byť v rozpore so Stanovami ZCHFP SR.
 4. Členstvo v SNL
  4.1. Členstvo v SNL vzniká na základe písomného prejavenia vôle štatutárneho zástupcu člena ZCHFP SR stať sa členom SNL. Prejav vôle stať sa členom SNL môže byť zaslaný poštou, faxom alebo elektronickou poštou.
  4.2. o zložení členskej základne SNL a o jej zmenách informuje predseda SNL prezídium ZCHFP SR písomne do 14 dní od dňa uskutočnenia zmeny.
  4.3. Člen SNL môže zo SNL kedykoľvek slobodne vystúpiť. Členstvo v SNL zaniká aj dňom ukončenia členstva subjektu v ZCHFP SR, ukončenie členstva v ZCHFP SR schvaľuje jeho prezídium.
 5. Úhrada nákladov na činnosť SNL
  5.1. Účelne vynaložené náklady spojené s činnosťou SNL sa hradia z rozpočtu ZCHFP SR.
  5.2. Limit prostriedkov použiteľných na činnosť SNL sa uvedie ako osobitná položka ročného rozpočtu ZCHFP SR, ktorý schvaľuje prezídium a VZ ZCHFP SR. Čerpanie prostriedkov z uvedeného ročného limitu sa realizuje po dohode s generálnym sekretárom ZCHFP SR.
  5.3. Nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z uvedeného limitu sa prevedie do rozpočtu ZCHFP SR na nasledujúci finančný rok, v rámci ktorého sa stanoví nový limit pre SNL.
 6. Práva a povinnosti členov SNL
  6.1. Každý člen SNL má právo zúčastňovať sa na Pracovných zasadnutiach SNL, hromadných akciách SNL (pracovné stretnutia, inštruktáže, školenia a pod.), predkladať svoje návrhy na činnosť SNL, presadzovať svoje názory a stanoviská a ovplyvňovať tak formovanie stanovísk SNL.
  6.2. Každý člen SNL je povinný riadiť sa Štatútom SNL.
 7. Pracovné zasadnutie SNL
  7.1. Pracovné zasadnutie SNL (ďalej Pracovné zasadnutie) sa koná podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne, a to spravidla v sídle ZCHFP SR. v odôvodnených prípadoch sa pracovné zasadnutie môže uskutočniť aj mimo sídla ZCHFP SR. Na pracovnom zasadnutí sa zúčastňujú zástupcovia všetkých členov SNL.
  7.2. Pracovné zasadnutie rozhoduje o prijatí a zmenách Štatútu SNL, vyberá zo svojich členov predsedu SNL schvaľuje tajomníka SNL, vyjadruje sa k činnosti SNL, schvaľuje akčný plán SNL na príslušný rok, prijíma stanoviská k iným závažným témam týkajúcim sa SNL.
  7.3. Pracovné zasadnutie zvoláva a vedie predseda SNL, v jeho neprítomnosti tajomník SNL.
  7.4. Rozhodnutia, ktoré sú výsledkom Pracovného zasadnutia, sa prijímajú konsenzom zúčastnených členov.
  7.5. Pracovné zasadnutie zvoláva predseda SNL v písomnej forme (poštou, faxom alebo elektronickou poštou), pozvánky a program všetkým členom SNL musia byť doručené najneskôr 14 dní pred jej konaním.
  7.6. Tajomník vyhotoví z rokovania pracovného zasadnutia zápis, ktorý po predchádzajúcej verifikácii predsedom SNL bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od konania Pracovného zasadnutia, doručí všetkým členom SNL.
 8. Predseda SNL
  8.1. Predseda SNL
   a) vedie Pracovné zasadnutia SNL,
   b) riadi činnosť SNL,
   c) zabezpečuje prenos informácií, podnetov a návrhov medzi SNL a prezídiom ZCHFP SR.
  8.2. Predseda vykonáva svoju funkciu tri roky. Opätovné zvolenie je možné.
 9. Tajomník SNL
  Tajomník je výkonným orgánom SNL. Vykonáva práce, ktorými sa realizujú úlohy súvisiace s poslaním SNL. Zabezpečuje potrebné organizačno-technické a administratívne práce.
 10. Záverečné ustanovenie
  Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho odsúhlasenia Pracovným zasadnutím SNL a potvrdenia prezídiom ZCHFP SR.

V Bratislave, dňa 14. februára 2007

Coneco racioenergia 2023

V dňoch 22 – 25. marca 2023 sa v areáli INCHEBA EXPO v Bratislave konal 42. medzinárodný veľtrh stavebníctva a 31. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti - Coneco racioenergia 2023. ZCHFP SR sa veľtrhu zúčastnil formou spoločného stánku tradične spolu so spoločnosti Slovlak Košeca a.s. a PPG Deco Slovakia s.r.o.

 • SLOVLAK Košeca, a.s., Košeca - prezentovala sortiment farieb a lakov na minerálne, drevené a kovové súčasti priemyselných stavieb a obytných domov;
 • PPG DECO SLOVAKIA, s.r.o., Žilina - prezentovala sortiment tradičných náterových hmôt ako aj ekologické náterové hmoty.

Efektivitu účasti na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2023 si každá z uvedených spoločností vyhodnotí sama. Hodnotu rozdielu medzi sumou nákladov na účasť na veľtrhu a sumou zvýšenia tržieb v dôsledku účasti nie je možné presne spočítať. Pre firmu sú však dôležité aj také veci ako imidž firmy, povedomie o nej a možnosť priameho kontaktu s potenciálnymi zákazníkmi a partnermi.

ZCHFP SR každoročne zhromažďuje, analyzuje a poskytuje členom SNL dostupné štatistické informácie o výrobe, predaji, vývoze a dovoze NL, ktoré sú popísané v nasledovných tabuľkách.

Tabuľka 1 Vývoj podnikov NL v SR 2018 - 2022

PRODSLOV

Produkt

Počet podnikov

2018

2019

2020

2021

2022

2030115000

Náterové farby a laky, na báze akrylových alebo vinylových polymérov rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí (vrátane smaltovaných a lakovaných)

3

3

1

2

*

2030117000

Ostatné náterové farby, laky rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí

4

3

1

1

4

203012

Ostatné náterové farby a laky na báze syntetických polymérov, i. n., roztoky

6

5

5

4

6

2030227900

Zmesné organické rozpúšťadlá a riedidlá používané v konjunkcii s nátermi a nánosmi (s výnimkou tých, ktoré sú na báze butylacetátu)

4

5

5

5

5

Tabuľka 2 Výroba NL v tonách – porovnanie rokov 2018 - 2022

PRODSLOV

 

Výroba v tonách

Rozdiel 22-21

Index 22/21

2018

2019

2020

2021

2022

(t)

 (%)

2030115000

3 386

3 289

3 086

3 841

D

-

-

2030117000

1 820

1 551

874

1 053

1 394

341

132

203012

7 040

5 752

4 723

6 216

5 124

-1 092

82

2030227900

9 178

14 379

10 322

11 516

9 822

-1 694

85

Tabuľka 3 Výroba NL v tisícoch EUR – porovnanie rokov 2018 - 2022

PRODSLOV

Výroba v tis. €

Rozdiel

Index

22-21

22/21

2018

2019

2020

2021

2022

(tis. €)

 (%)

2030115000

3 219

3 289

3 350

2 977

D

-

-

2030117000

2 712

1 551

1 087

1 013

2 178

1 165

215

203012

18 186

17 025

16 519

21 043

22 422

1 379

107

2030227900

9 089

11 728

8 296

10 424

14 375

3 951

138ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies