Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Je významným nástrojom pre znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.
Duálne vzdelávanie založené na učebnej zmluve medzi zamestnávateľom a žiakom a na zmluve o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou je spojením praktického vyučovania u zamestnávateľa s teoretickým vyučovaním v strednej odbornej škole.
V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania, podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. Za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá zamestnávateľ, ktorý uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Náklady na praktické vyučovanie u zamestnávateľa definuje zákon o dani z príjmov ako daňové výdavky daňovníka pre daň z príjmov právnických osôb.
Zamestnávateľovi, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, sa v zmysle § 21a zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) poskytuje príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (ďa-lej len „príspevok“) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).

Nárok na príspevok má:

 • malý podnik alebo stredný podnik 8b) v sume 1 000 eur,
 • zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, v sume 700 eur alebo
 • zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín, v sume 300 eur.

Nárok na príspevok vzniká zamestnávateľovi za každého žiaka, s ktorým má uzatvorenú učebnú zmluvu v školskom roku, v ktorom prvýkrát začal poskytovať tomuto žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Zamestnávateľ, ktorý poskytuje žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania podáva písomnú žiadosť o príspevok do 31. marca príslušného školského roka.

Prílohou k žiadosti je kópia:

 • osvedčenia,
 • zmluvy o duálnom vzdelávaní,
 • učebnej zmluvy uzatvorenej so žiakom.

Ministerstvo školstva poskytuje príspevok zamestnávateľovi za každého žiaka v systéme duálneho vzdelávania raz ročne k 30. júnu príslušného školského roka, v ktorom zamestnávateľ poskytoval žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Spojenie praktického vyučovania u zamestnávateľa s teoretickým vzdelávaním v strednej odbornej škole je jednou z hlavných úloh pri odstraňovaní nesúladu medzi zručnosťami absolventov škôl vstupujúcich na trh práce a potrebami zamestnávateľov. Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo, ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia, ktorá má k danému odboru vecnú pôsobnosť.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí, najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom, zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou o stredných školách. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Výhody pre zamestnávateľa:

 • Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa.
 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa.
 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.
 • Vplyv na obsah odborného vzdelávania pri tvorbe školského vzdelávacieho programu.
 • Overenie znalostí absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia – maturita, záverečné skúšky.
 • Možnosť uzatvorenia zmluvy o budúcej pracovnej zmluve, ktorej súčasťou môže byť aj záväzok žiaka o odpracovaní danej doby.
 • Úspora nákladov na nábor zamestnancov (pracovné agentúry), na rekvalifikáciu zamestnancov.
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa.
 • Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania.
 • Pozitívne vnímanie zamestnávateľa v regióne.
 • Zvýšenie stability firmy.

Procesy vstupu zamestnávateľa do SDV:
https://siov.sk/vzdelavanie/dualne-vzdelavanie/dokumenty/
https://dualvkocke.sk/index.php/firmy/

Overenie spôsobilosti zamestnávateľa – žiadosť:
žiadosť k overeniu spôsobilosti 2019

DUÁLNE VZDELÁVANIE 18+

Systém duálneho vzdelávania možno využiť aj pri nadväzujúcich formách vzdelávania, ktoré upravuje § 45 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Do nadväzujúceho štúdia vstupujú absolventi predchádzajúceho štúdia vo veku 18 rokov a viac. Preto sa zjednodušene toto štúdium v systéme duálneho vzdelávania označuje aj ako „Duálne vzdelávanie 18+“.
Duálne vzdelávania 18+ je vhodné aj pre zamestnávateľov poskytujúcich praktické vyučovanie v rámci odborného vzdelávania a prípravy na povolania so zvýšeným rizikom poškodenia zdravia, ktoré nie sú vhodné pre neplnoletých žiakov.
Duálne vzdelávanie 18+ poskytuje zamestnávateľovi zrýchlenú cestu k získaniu kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá sa dá skrátiť na 1, 2 alebo 3 roky v závislosti od výberu formy nadväzujúceho odborného vzdelávania a prípravy.

Formy Duálneho vzdelávania 18+

Formy štúdia Dĺžka štúdia Určené pre absolventov Odbory vzdelávania Doklad o ukončení vzdelávania Doklad o kvalifikácii
Skrátené štúdium 1-ročné Najmenej so stredným odborným vzdelaním (výučný list) Všetky 3-ročné učebné odbory Vysvedčenie o záverečnej skúške Nie
Skrátené štúdium 2-ročné Najmenej so stredným odborným vzdelaním (výučný list) Všetky 3-ročné učebné odbory Vysvedčenie o záverečnej skúške Výučný list
Pomaturitné kvalifikačné štúdium s odborným výcvikom 2-ročné Najmenej s úplným stredným odborným alebo všeobecným vzdelaním (maturita) Študijné odbory s kódom odboru xxxx K (ak je to uvedené v poznámke v zozname odborov vzdelávania*) Vysvedčenie o maturitnej skúške (iba odborná zložka maturity) Výučný list
Pomaturitné kvalifikačné štúdium s odbornou praxou 2-ročné 2-ročné Najmenej s úplným stredným odborným alebo všeobecným vzdelaním (maturita) Študijné odbory s kódom odboru xxxx M (ak je to uvedené v poznámke v zozname odborov vzdelávania*) Vysvedčenie o maturitnej skúške (iba odborná zložka maturity) Nie
Pomaturitné vyššie odborné štúdium s odbornou praxou 3-ročné Najmenej s úplným stredným odborným alebo všeobecným vzdelaním (maturita) Študijné odbory s kódom odboru xxxx Q Vysvedčenie o absolventskej skúške Absolventský diplom, titul „DiS“

*Pozn.: Pomaturitné 2-ročné kvalifikačné štúdium sa môže uskutočňovať v študijnom odbore vzdelávania s kódom odboru vzdelávania xxxx K alebo xxxx M, ak je to uvedené v poznámke k odboru vzdelávania v zozname odborov vzdelávania vyhlášky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.
Ak sa vyučovanie v študijnom odbore organizuje formou kvalifikačného štúdia s odborným výcvikom v kóde študijného odboru sa písmeno „K“ nahrádza písmenom „N“.
Ak sa vyučovanie v študijnom odbore organizuje formou kvalifikačného štúdia s odbornou praxou v kóde študijného odboru sa písmeno „M“ nahrádza písmenom „N“.

Dokumenty:
Duálne vzdelávanie 18+ vzdelávanie pre dospelých

Užitočné odkazy:


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies