Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Duálne vzdelávanie


Duálne vzdelávanie je úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Je významným nástrojom pre znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

Systém duálneho vzdelávania je založený na partnerskom vzťahu definovanom učebnou zmluvou medzi zamestnávateľom a žiakom, a zmluvou o duálnom vzdelávaní  medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou.

V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania, podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. Za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá zamestnávateľ, ktorý uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Náklady na praktické vyučovanie u zamestnávateľa definuje zákon o dani z príjmov ako daňové výdavky daňovníka pre daň z príjmov právnických osôb.

Zamestnávatelia majú súčasne právo na Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Výška príspevku pre veľkých zamestnávateľov je 700 euro na žiaka, pre malých a stredných je to 1000 euro. Príspevok sa vypláca na všetkých žiakov, ktorí vstúpili do SDV od školského roku 2018/2019, čiže aktuálni prváci, druháci a tretiaci.

V školskom roku 2020/2021 kvôli pandémii, ktorá zásadne ovplyvnila vstup žiakov do SDV, bol schválený pre zamestnávateľov aj Dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania. Ide o príspevok, ktorí sa vypláca zo zdrojov EU prostredníctvom národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP. Jeho cieľom je kompenzovať dodatočné náklady, ktoré vznikli zamestnávateľom pri prijímaní a realizácii vzdelávania žiakov, ktorí vstúpili do SDV v školskom roku 2020/2021, čiže aktuálni prváci.

Spojenie praktického vyučovania u zamestnávateľa s teoretickým vzdelávaním v strednej odbornej škole je jednou z hlavných úloh pri odstraňovaní nesúladu medzi zručnosťami absolventov škôl vstupujúcich na trh práce a potrebami zamestnávateľov.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo, ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia, ktorá má k danému odboru vecnú pôsobnosť.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí, najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom, zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou o stredných školách.

Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

 

Výhody pre zamestnávateľa

 • Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa
 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa
 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
 • Vplyv na obsah odborného vzdelávania pri tvorbe školského vzdelávacieho programu
 • Overenie znalostí absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia – maturita, záverečné skúšky
 • Možnosť uzatvorenia zmluvy o budúcej pracovnej zmluve, ktorej súčasťou môže byť aj záväzok žiaka o odpracovaní danej doby
 • Úspora nákladov na nábor zamestnancov (pracovné agentúry), na rekvalifikáciu zamestnancov
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa
 • Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania
 • Pozitívne vnímanie zamestnávateľa v regióne
 • Zvýšenie stability firmy

 

Procesy vstupu zamestnávateľa do SDV

Overenie spôsobilosti zamestnávateľa – žiadosť

 

DUÁLNE VZDELÁVANIE 18+

Systém duálneho vzdelávania možno využiť aj pri nadväzujúcich formách vzdelávania, ktoré upravuje § 45 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Do nadväzujúceho štúdia vstupujú absolventi predchádzajúceho štúdia vo veku 18 rokov a viac. Preto sa zjednodušene toto štúdium v systéme duálneho vzdelávania označuje aj ako „Duálne vzdelávanie 18+“.

Duálne vzdelávania 18+ je vhodné aj pre zamestnávateľov poskytujúcich praktické vyučovanie v rámci odborného vzdelávania a prípravy na povolania so zvýšeným rizikom poškodenia zdravia, ktoré nie sú vhodné pre neplnoletých žiakov.

Duálne vzdelávanie 18+ poskytuje zamestnávateľovi zrýchlenú cestu k získaniu kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá sa dá skrátiť na 1, 2 alebo 3 roky v závislosti od výberu formy nadväzujúceho odborného vzdelávania a prípravy.

Formy Duálneho vzdelávania 18+:

 • Duál 18+ formou 1-ročného skráteného štúdia
 • Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odborným výcvikom
 • Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odbornou praxou
 • Duál 18+ formou 2-ročného skráteného štúdia
 • Duál 18+ formou vyššieho odborného štúdia
   

http://dualnysystem.sk/dualne-vzdelavanie/dualne-vzdelavanie-18/

 

Zaujímavé linky

ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
Fax.: +421 2 4363 8047
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies