Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Katalóg členských subjektov


13U s.r.o. www.esmal.sk

3U, s.r.o.


Adresa / Address

SÍDLO / FAKTURAČNÁ ADRESA:
Ružová dolina 25
821 09 Bratislava
Slovenská republika

VÝROBA / EXPEDÍCIA:
Areál PD - Čsl. tankistov 1
7788/300C
841 06 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 6595 6863
+421 905 303 861
E-mail: info@esmal.sk
Web: www.esmal.sk

3U, s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť 3U s.r.o. je najväčší slovenský výrobca interiérových vodou riediteľných farieb, omietok a stierok značky ESMAL. Vyrába a predáva maliarske farby, tenkovrstvové dekoratívne omietky, stierkovacie hmoty a penetračné nátery, ale taktiež aj laky, tlačiarenské farby a tmely. Na trh uvádza cenovo dostupné produkty s vysokou kvalitou, ktoré sa zároveň postupne transformovali do línie „EKOLINE“ a ich komponenty sú ekologicky neškodné a biologicky rýchlo rozložiteľné.

Company profile

3U s.r.o. is the lagest Slovak manufacturer of interior water-soluble paints, plasters, and coatings under the brand ESMAL. We produce and distribute painting supplies, thin-layer decorative plasters, rendering materials, and penetrating primers, as well as varnishes, printing inks, and adhesives. We introduce competitively priced products with high quality to the market, which have gradually transformed into the "EKOLINE" line. The components of our products are environmentally friendly and biodegradable.

[Zatvoriť]

2ADL – Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníc. pomôcok www.adl.sk

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL)


Adresa / Address

ADL
Metodova 7
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 910 904 242
E-mail: adl@adl.sk
Web: www.adl.skAsociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL)

Association of drugs and medical aids suppliers (ADL)

Profil spoločnosti

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) je záujmovým združením právnických osôb založeným v roku 1992. ADL je najdlhšie pôsobiacou a jedinou asociáciou na Slovensku, ktorá zjednocuje komplexný liekový reťazec od výrobcov liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, cez distribúciu liekov až po majiteľov lekární. Je to registrovaná značka, ktorej ambíciou je zabezpečenie efektívneho, transparentného a legitímneho podnikateľského prostredia v oblasti zdravotníctva, podpora modernej, inovatívnej a kvalitnej liečby pre slovenských pacientov a edukácia a vytváranie maximálnej informačnej platformy o liekovej politike SR dostupnej pre každého občana SR.

Company profile

Association of drugs and medical aids suppliers (ADL) is a union of legal entities, found in 1992. ADL is the longest operating and only association in Slovakia that unites a comprehensive drug chain from manufacturers of drugs, dietetic food and medical devices, through drug distribution to owners pharmacy. It is a registered brand whose ambition is to ensure an efficient, transparent and legitimate business environment in the field of healthcare, support of modern, innovative and quality treatment for Slovak patients and education and creation of the maximum information platform on drug policy available to every Slovak citizen.

[Zatvoriť]

3Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu AIFP Slovakia www.aifp.sk

AIFP - Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu


Adresa / Address

AIFP ABC II., blok D1
Prievozská 4
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 918 18 12 18
E-mail: info@aifp.sk
Web: www.aifp.skAIFP - Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu

AIFP - Association of Innovative Pharmaceutical Industry

Profil spoločnosti

Poslaním AIFP je podporovať hospodárske, právne a odborné záujmy svojich členov, prispievať k lepšiemu pochopeniu všetkých otázok farmaceutického výskumu a vývoja nových liekov, presadzovať rovnosť a transparentnosť podmienok podnikania v segmente, zvyšovať kvalitu nášho zdravotníctva a podporovať vzdelávanie.

AIFP je členom Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA) a členovia AIFP sa zaviazali dodržiavať princípy etiky a transparentnosti v oblasti farmaceutického odvetvia zakotvené v Etickom kódexe EFPIA.

Company profile

The mission of AIFP is to support the economic, legal, and professional interests of its members to contribute to a better understanding of all aspects of pharmaceutical research and the development of new drugs, advocate for equality and transparency in business conditions within the segment, enhance the quality of our healthcare, and promote education.

AIFP is a member of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), and AIFP members have committed to adhering to the principles of ethics and transparency in the pharmaceutical industry as outlined in the EFPIA Code of Ethics.

[Zatvoriť]

4ATS INDUSTRIAL AUTOMATION S.R.O. www.atsautomati~com

ATS INDUSTRIAL AUTOMATION S.R.O.


Adresa / Address

ATS Industrial Automation s.r.o.
Za Stanicou 8,
831 04 Bratislava,
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 (0)2 3810 5414
E-mail: info.svk@pa-ats.com
Web: www.pa-ats.com/skATS Industrial Automation s.r.o.

Profil spoločnosti

ATS Industrial Automation s.r.o. aktívne pôsobí na trhu od roku 1986, a v súčasnosti patrí medzi popredných dodávateľov automatizačných riešení pre chemický, farmaceutický a automobilový priemysel. Meno Process Automation Solutions je synonymom pre inovatívne riešenia v odbore automatizácie výrobných a technologických procesov – komplexné jednoliate riešenia bez zbytočných rozhraní pre hladký a bezpečný priebeh Vašej výroby.

Company profile

ATS Industrial Automation s.r.o. has been actively operating in the market since 1986 and is currently a leading provider of automation solutions for the chemical, pharmaceutical, and automotive industries. The name "Process Automation Solutions" stands for innovative solutions in the field of manufacturing and technological process automation - comprehensive, seamless solutions without unnecessary interfaces for the smooth, reliable, and safe operation of production flows.[Zatvoriť]

5Axxence Slovakia, s.r.o. www.axxence.sk

Axxence Slovakia s.r.o.


Adresa / Address

Mickiewiczova 2245/7
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 21 02 53 61
E-mail: office@axxence.sk
Web: eu.axxence.netAxxence Slovakia, s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o. bola založená v roku 1993. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výskum a vývoj v oblasti prírodných látok a aditív, výroba prírodných chemikálií a chemických výrobkov pre potraviny a nápoje. Firma má sídlo a rafinačné (finalizačné) technológie situované v Bratislave a hrubá výroba je realizovaná v Plavnici, okr. Stará Ľubovňa. Všetky produkty boli v prvom období vyrábané fyzikálnymi separačnými a koncentračnými technikami, neskôr doplnenými biotransformačnými postupmi. Vytvorením oddelenia výskumu a vývoja v roku 2010 spoločnosť rozšírila oblasť svojich aktivít o výskum, o prípravu ďalších špeciálnych prírodných aditív a biochemikálií určených pre potravinársky, kozmetický a farmaceutický priemysel, ako aj o expertízne a poradenské služby v oblasti priemyselných biotechnológií.

Company profile

Axxence Slovakia s.r.o. was founded in 1993. The company's primary focus is research and development in the field of natural substances and additives, as well as the production of natural chemicals and chemical products for the food and beverage industry. The company is headquartered in Bratislava and houses refining (finalization) technologies there, while the raw production is carried out in Plavnica, district of Stará Ľubovňa.

During the initial period, all products were manufactured using physical separation and concentration techniques, later complemented by biotransformation processes. With the creation of a research and development department in 2010, the company expanded its activities to include research, the preparation of additional special natural additives and biochemicals for the food, cosmetic, and pharmaceutical industries, as well as expertise and consulting services in the field of industrial biotechnology.

[Zatvoriť]

6Azelis Slovakia, s. r. o. www.azelis.com

Azelis Slovakia, s.r.o.


Adresa / Address

AZELIS Slovakia s.r.o.
Prievozská 4D, blok E
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 63 81 41 43
E-mail: azelis@azelis.sk
Web: www.azelis.comAZELIS Slovakia, s.r.o.

Profil spoločnosti

AZELIS Slovakia, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1998, najskôr ako Arnaud Slovensko s.r.o. a od roku 2010 ako AZELIS Slovakia. S rýchlym rastom v poslednom desaťročí AZELIS spojil viac ako 40 spoločností špecializovaných na distribúciu chemických surovín po Európe, Austrálii, Kanade, USA, Indii, Číne, čím vytvoril jednotnú efektívnu organizáciu. Zaoberáme sa množstvom trhových segmentov vrátane CASE, Food & Nutrition, Pharma, Personal Care, Chemicals, Animal Nutrition a Advanced Materials & Additives. Spolupracujeme s najvýznamnejšími výrobcami a ponúkame ucelený rad inovatívnych produktov, ktoré reagujú na neustále sa meniace trendy na trhu. Náš výnimočný tím technických expertov poskytuje špičkové služby a naše dôkladné znalosti a skúsenosti na miestnom trhu nám umožňujú neustále inovovať a ponúkať riešenia na mieru pre nové trhy.

AZELIS Slovakia, s.r.o. je dlhoročným členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR a je súčasťou programu Responsible Care, s certifikáciou ISO 9001 od roku 2006.

Company profile

AZELIS Slovakia, s.r.o. has been present in the Slovak market since 1998, first as Arnaud Slovensko s.r.o. and since 2010 as AZELIS Slovakia. With the rapid growth in the last decade, AZELIS has combined more than 40 companies specialized in the distribution of chemical raw materials across Europe, Australia, Canada, the USA, India, China, creating a unified efficient organization.

We cater to a number of market segments, including CASE, Food & Nutrition, Pharma, Personal Care, Chemicals, Animal Nutrition, and Advanced Materials & Additives. We cooperate with the most important manufacturers and offer a comprehensive range of innovative products that answer to ever-changing market trends. Our exceptional team of technical experts provide superior service, and our thorough knowledge and experience in the local market allow

[Zatvoriť]

7BANCHEM s. r. o. www.banchem.sk

BANCHEM s. r. o.


Adresa / Address

BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
P.O. BOX 164
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 31 591 0801
E-mail: banchem@banchem.sk
Web: www.banchem.skBANCHEM, s.r.o.

Profil spoločnosti

BANCHEM, s.r.o. je 100% slovenský výrobca a distribútor čistiacich, dezinfekčných a špeciálnych prostriedkov, pre prakticky všetky oblasti hygieny a čistenia. Produkcia spoločnosti je využívaná pravidelne vyše tisíckou spokojných, predovšetkým firemných klientov, medzi ktorých patria zdravotnícke zariadenia, priemyselné podniky, upratovacie a čistiace služby, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy pre seniorov, rovnako ako rôzne organizácie a distribútori pre domácnosti. Spoločnosť vznikla 1.4.1990.

Company profile

BANCHEM, s.r.o. is a 100% Slovak manufacturer and distributor of cleaning, disinfecting, and specialty products for virtually all areas of hygiene and sanitation. The company's production is regularly utilized by over a thousand satisfied customers, primarily corporate clients. These clients include healthcare facilities, industrial enterprises, cleaning services, social care institutions, nursing homes, as well as various organizations and distributors serving households. The company was founded on April 1st, 1990.[Zatvoriť]

8BASF Slovensko, spol. s r.o.  www.basf.sk

BASF Slovensko, s.r.o.


Adresa / Address

BASF Slovensko spol. s r.o. Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 58 266 111
E-mail: recepcia-bratislava@basf.com
Web: www.basf.skBASF Slovensko spol. s r.o.

Profil spoločnosti

BASF Slovensko spol. s r.o. je stopercentná dcérska spoločnosť akciovej spoločnosti BASF SE so sídlom v nemeckom Ludwigshafene, pričom na Slovensku má svoje zastúpenie už od roku 1993. Zabezpečuje predaj výrobkov BASF SE, ako aj niektorých jej dcérskych spoločností. Paleta produktov zahŕňa chemikálie, plasty, polyuretány, laky, prípravky na ochranu rastlín, vitamíny a produkty pre výživu zvierat. Spoločnosť BASF je vďaka svojmu širokému portfóliu produktov a služieb aktívna v takmer všetkých slovenských priemyselných odvetviach. Vďaka ponuke vysoko kvalitných produktov a profesionálnemu poradenstvu sa zaraďuje medzi hlavných dodávateľov automobilového, chemického, elektrotechnického priemyslu, stavebného sektora i poľnohospodárstva.

Motto spoločnosti BASF je: „We create chemistry for a sustainable future”, teda: „Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť“. To znamená, že BASF ako neoddeliteľná súčasť spoločnosti tvorí a rozvíja inovácie v súlade s udržateľným rozvojom. Jedným z našich sociálnych cieľov je najmä u mladšej generácie popularizovať vedu.

Company profile

BASF Slovensko spol. s r.o. is a wholly-owned subsidiary of BASF SE, headquartered in Ludwigshafen, Germany, and has been active in Slovakia since 1993. It handles the sales of products from BASF SE, as well as products of other companies in the group. The product range includes chemicals, plastics, polyurethanes, coatings, crop protection, vitamins, and animal nutrition products. BASF is active in nearly all industrial sectors in Slovakia due to its wide portfolio of products and services. With its offering of high-quality products and professional consultancy, it ranks among the leading suppliers to the automotive, chemical, electrical, construction, and agricultural industries. The motto of BASF is "We create chemistry for a sustainable future." This signifies that BASF, as an integral part of society, creates and develops innovations in line with sustainable development. One of our social goals, especially among younger generations, is to popularize science.

[Zatvoriť]

9BAYER, spol. s r.o. www.bayer.sk

Bayer, spol s r.o.


Adresa / Address

BAYER spol. s.r.o
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 592 13 321
E-mail: recepcia.sk@bayer.com
Web: www.bayer.skBAYER spol. s.r.o.

Profil spoločnosti

Produkty Bayer sú na československom trhu od roku 1884. V roku 1990 bola na Slovensku založená samostatná asociácia pod názvom BAYER s. r. o., neskôr aj Bayer spol. s. r. o., ktorá začala fungovať v roku 1999.

Skupina Bayer je riadená ako spoločnosť zaoberajúca sa životne dôležitými vedami s tromi divíziami – farmaceutický priemysel, zdravie spotrebiteľa a poľnohospodárstvo. V roku 2019 skupina Bayer zahŕňala 392 konsolidovaných spoločností v 87 krajinách.

Prispievanie k trvalo udržateľnému rozvoju sa stalo základným prvkom podnikovej stratégie spoločnosti Bayer. Aktivity spoločnosti sa čoraz viac zameriavajú na poskytovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti a potravinám pre viac ľudí vo všetkých regiónoch sveta a na navrhovanie riešení problémov, ktoré prináša zmena klímy a ochrana životného prostredia.

Company profile

Bayer products have been present in the Czechoslovak market since 1884. In 1990, an independent representative office named BAYER s. r. o. was established in Slovakia, later becoming Bayer spol. s.r.o., which began its operations in 1999.

The Bayer Group is managed as a company engaged in life sciences, comprising three divisions: pharmaceuticals, consumer health, and agriculture. In 2019, the Bayer Group included 392 consolidated companies in 87 countries.

Contributing to sustainable development has become a fundamental element of Bayer's corporate strategy. The company's activities increasingly focus on providing access to healthcare and food for more people in all regions of the world, as well as addressing the challenges posed by climate change and environmental protection.

[Zatvoriť]

10Berry Slovakia s.r.o. www.berryglobal.com

Berry Slovakia s.r.o.


Adresa / Address

Berry Slovakia s.r.o.
Okočská 74
932 01 Veľký Meder
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: 031 59 123 00
E-mail: evatothova@berryglobal.com
Web: www.berryglobal.comBerry Slovakia s.r.o.

Profil spoločnosti

Berry Slovakia s.r.o je súčasťou divízie CPI spoločnosti Berry Global Inc. spolu s Berry Ace, Berry Superfos a Berry BPI. Je to medzinárodná spoločnosť s decentralizovanou organizačnou štruktúrou. To im umožňuje udržiavať lokálnu prítomnosť a úzke vzťahy so zákazníkmi a zároveň využívať výhody ich rozsiahlej siete podpory. Každý deň spájajú ich nadnárodné skúsenosti s lokálnymi koreňmi členov ich tímu. To je základom odbornosti na všetkých trhoch a sektoroch, v ktorých pôsobia, čo nám umožňuje vyvíjať vysokokvalitné, inovatívne a udržateľné riešenia plastových obalov, ktoré plne spĺňajú (a často aj prekonávajú) požiadavky klientov.

Company profile

Berry Slovakia s.r.o is part of the CPI division of Berry Global Inc., alongside Berry Ace, Berry Superfos, and Berry BPI. It is an international company with a decentralized organizational structure. This allows them to maintain a local presence and strong relationships with customers while also leveraging the benefits of their extensive support network. Every day, they combine their multinational expertise with the local roots of their team members. This is the foundation of their expertise in all the markets and sectors they operate in, enabling them to develop high-quality, innovative, and sustainable plastic packaging solutions that fully meet (and often exceed) customer requirements.


[Zatvoriť]

11BIONT, a.s. www.biont.sk

BIONT, a.s.


Adresa / Address

BIONT, a.s.
Karloveská 63
842 29 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 20 67 06 49
E-mail: info@biont.sk
Web: www.biont.skBIONT, a.s.

Profil spoločnosti

BIONT, a.s. je štátna akciová spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, s užším zameraním na Pozitrónovú Emisnú Tomografiu (PET). Jej hlavným poslaním je vyrábať a distribuovať rádiofarmaká pre logisticky dosiahnuteľné PET centrá a zabezpečovať PET/CT a SPECT/CT vyšetrenia pre pacientov zo SR i zahraničia. S hlavnou činnosťou úzko súvisí aj výskum a vývoj prípravy rádionuklidov, rádiofarmák, výrobného zariadenia a v neposlednej miere aj vzdelávanie, školenia a šírenie vlastného know-how. Vďaka portfóliu vyrábaných rádiofarmák patrí spoločnosť BIONT k prestížnym európskym spoločnostiam. Spoločnosť je jediným výrobcom rádiofarmák v Slovenskej republike. Práca s krátko žijúcimi rádionuklidmi v štýle vysokej dochvíľnosti, just-in-time, kladie vysoké nároky na kvalitu personálu a zabezpečovanie spoľahlivosti technického vybavenia a kvality pracovného prostredia.

Company profile

BIONT, a.s. is a state-owned joint-stock company specializing in the field of nuclear medicine, with a specific focus on Positron Emission Tomography (PET). Its primary mission is to produce and distribute radiopharmaceuticals for readily accessible PET centers while providing PET/CT and SPECT/CT examinations for patients from Slovakia and abroad. Its main activities also involve research and development in the preparation of radionuclides, radiopharmaceuticals, manufacturing equipment, and, not least, education, training, and the circulation of their own know-how. Thanks to its portfolio of radiopharmaceuticals, BIONT ranks among prestigious European companies. The company is the sole producer of radiopharmaceuticals in the Slovak Republic. Working with short-lived radionuclides in a just-in-time manner places high demands on the quality of personnel, the reliability of technical equipment, and the quality of the working environment.

[Zatvoriť]

12BIOSYNTH, s. r. o. www.biosynth.com

BIOSYNTH,  s. r. o.


Adresa / Address

BIOSYNTH, s. r. o.
Nobelova 34
P.O.BOX 29
836 05 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 911 081 222
E-mail: zuzana.seemannova@biosynth.com
Web: www.biosynth.comBIOSYNTH s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Biosynth s.r.o. je výberovým dodávateľom pre mnohých ďalších členov vo farmaceutickom, vednom, potravinárskom, agrochemickom, kozmetickom a diagnostickom sektore. Vyrába a dodáva širokú škálu chemických a biochemických produktov a špecializuje sa na sacharidy, nukleozidy, fosfolipidy, antimikrobiálne látky, API, enzýmové substráty a prírodné produkty. Spoločnosť sídli na troch kontinentoch s výrobnými laboratóriami vo Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve, na Slovensku a v Číne. Zameriava sa najmä na výskum a vývoj syntéz organických látok pre farmaceutickú výrobu, zákazkové syntézy a výrobu špeciálnych chemických zlúčenín pre farmaceutický, potravinársky, voňavkársky a kozmetický priemysel a ochranu rastlín. Spoločnosť je dodávateľom málo dostupných organických zlúčenín pre katalógové firmy a výskumné inštitúcie.

Company profile

Biosynth s.r.o is a premium supplier to many members of the pharmaceutical, scientific, food, agrochemical, cosmetic, and diagnostic sectors. The company manufactures and delivers a wide range of chemical and biochemical products, specializing in carbohydrates, nucleosides, phospholipids, antimicrobial agents, APIs, enzyme substrates, and natural products. With laboratories in Switzerland, the United Kingdom, Slovakia, and China, Biosynth operates on three continents. Their focus lies primarily in research and development of organic synthesis for pharmaceutical production, custom synthesis, and the production of specialty chemical compounds for the pharmaceutical, food, fragrance, cosmetic, and plant protection industries. The company is a supplier of scarce organic compounds for catalogue companies and research institutions.

[Zatvoriť]

13Boehringer Ingelheim RCV GmbH &Co KG, o.z. www.boehringer-~com

Boehringer Ingelheim RCV GmbH &Co KG, o.z.


Adresa / Address

Boehringer Ingelheim RCV GmbH &Co KG, o.z.
Landererova 12
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 5810 12 11
E-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
Web: www.boehringer-ingelheim.skBoehringer Ingelheim RCV GmbH &Co KG, o.z.

Profil spoločnosti

Skupina spoločností Boehringer Ingelheim sídli v Ingelheime v Nemecku a je jednou z dvadsiatich popredných farmaceutických spoločností na svete. Boehringer Ingelheim je činná celosvetovo so 145 pobočkami a viac ako 50 000 zamestnancami. Cieľom tejto rodinnej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1885, je zamerať sa na  výskum, vývoj, výrobu a uvádzať na trh nové lieky s vysokou terapeutickou hodnotou pre humánnu aj veterinárnu medicínu.

Výskum a vývoj inovatívnych liekov sa prednostne sústreďuje na oblasť kardiovaskulárnych a respiračných ochorení, ochorení centrálneho nervového systému, ďalej metabolických, vírusových a onkologických ochorení.

Company profile

Boehringer Ingelheim Group is headquartered in Ingelheim, Germany, and is one of the top twenty pharmaceutical companies globally. Boehringer Ingelheim operates worldwide with 145 subsidiaries and more than 50,000 employees. This family-owned company, founded in 1885, is committed to researching, developing, manufacturing, and bringing to market new drugs with high therapeutic value for both human and veterinary medicine.

The research and development efforts in innovative drugs primarily focus on cardiovascular and respiratory diseases, central nervous system disorders, as well as metabolic, viral, and oncological conditions. Boehringer Ingelheim is dedicated to advancing healthcare across these key areas.

[Zatvoriť]

14BRENNTAG Slovakia, s. r. o. www.brenntag.com

BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.


Adresa/Address

Brenntag Slovakia, s.r.o.
Glejovka 15
902 03 Pezinok
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421(33) 648 57 68
E-mail: sales@brenntag.sk
Web: www.brenntag.com/slovakiaBrenntag Slovakia, s r.o.

Profil spoločnosti

Brenntag Slovakia s.r.o. je  slovenskou dcérskou spoločnosťou Brenntag Group, lídra na svetovom trhu v chemickej distribúcii. Je spojením medzi chemickými výrobcami a spotrebiteľmi chemikálií v rôznych priemyselných odvetviach. Brenntag zabezpečuje distribučné riešenia priemyselných a špeciálnych chemikálií na celom svete prostredníctvom dvoch základných divízií BES&BSP. Brenntag dodáva priemyselné a špeciálne chemikálie vo veľkoobjemovom balení od jeho početných dodávateľov, prebaľuje do požadovaných objemov a ponúka širokú škálu chemických výrobkov svojim zákazníkom po celom svete. Brenntag je viac ako distribútor, ponúka inovatívnosť prostredníctvom svojich aplikačných centier.

Produkty: štandardné chemikálie, aditíva pre potravinársky priemysel, výrobu krmív, kozmetiku, úpravu vody, pre energetické systémy, gumárenský priemysel, sektor plastov, polygrafický priemysel, stavebníctvo, spracovanie kovov, automotive, mixing&blending a i.

Company profile

Brenntag Slovakia s.r.o. is the Slovak subsidiary of the Brenntag Group, a global leader in the distribution of chemicals. It serves as a link between chemical manufacturers and consumers across various industrial sectors. Brenntag provides distribution solutions for industrial and specialty chemicals worldwide through its two core divisions, BES&BSP. Brenntag supplies industrial and specialty chemicals in bulk packaging from numerous suppliers, repackages them to meet specific volume requirements, and offers a wide range of chemical products to customers worldwide. Brenntag goes beyond being a distributor; it offers innovation through its application centers.

Products: standard chemicals, additives for the food industry, animal feed production, cosmetics, water treatment, energy systems, rubber industry, plastics sector, printing industry, construction, metal processing, automotive, mixing & blending, and more.

[Zatvoriť]

15BUKÓZA Export-Import, a.s. www.bukoza.sk

BUKOZA Export-Import, a.s.BUKOZA Export-Import, a.s.


Adresa / Address

BUKÓZA Export-Import, a.s.
Hencovská 2073,
093 02 Hencovce
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 57 441 30 05
E-mail: exim@bukoza.sk
Web: www.bukoza.euBUKÓZA Export-Import, a.s.

Profil spoločnosti

Spoločnosť BUKÓZA Export-Import, a.s. je samostatným právnym subjektom vytvoreným za účelom zabezpečenia komplexného obchodného servisu a obchodných aktivít pre celú SKUPINU SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING v oblastiach nákupu a predaja.

Company profile

BUKÓZA Export-Import, a.s. is an independent legal entity established to provide comprehensive trade services and business activities for the entire BUKÓZA HOLDING GROUP in the areas of sales and purchasing.

[Zatvoriť]

16Continental Tires Slovakia, s.r.o. www.matador.sk

Continental Tires Slovakia, s.r.o.


Adresa / Address

CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o
Výrobný závod Continental AG
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: + 421 42 461 2991; 2950
E-mail: zuzana.andelova@conti.sk
Web: www.continental.com/en/CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Continental vyvíja priekopnícke technológie a služby na udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a tovaru. Táto technologická spoločnosť, založená v roku 1871, ponúka bezpečné, účinné, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, dopravu a prepravu. V roku 2021 dosiahla spoločnosť obrat 33,8 miliardy eur a v súčasnosti má viac ako 190 000 zamestnancov v 58 krajinách sveta. Dňa 8. októbra 2021 spoločnosť oslávila svoje 150. výročie. Divízia pneumatík má 24 výrobných a vývojových závodov po celom svete. Ako jeden z popredných výrobcov pneumatík vykázala spoločnosť Continental v tejto divízii s viac ako 56 000 zamestnancami tržby za rok 2020 vo výške 10,2 miliardy eur. Spoločnosť Continental sa v oblasti výroby pneumatík radí medzi technologických lídrov a ponúka široký rad produktov pre osobné aj nákladné vozidlá a pre jednostopové vozidlá. Vďaka neustálym investíciám do výskumu a vývoja významnou mierou prispieva k bezpečnej a nákladovo aj ekologicky efektívnej mobilite. Portfólio divízie pneumatík zahŕňa aj služby zamerané na obchod s pneumatikami a ich použitie v rámci vozových parkov, ako aj digitálne systémy pre správu pneumatík.

Sídlo spoločnosti je v Hannoveri a na Slovensku má celkovo 3 inštitúcie v Púchove, vo Zvolene a v Dolných Vesteniciach.

Company profile

Continental is a leading technology company dedicated to sustainable and connected mobility solutions for people and goods. Founded in 1871, this technological firm offers safe, efficient, intelligent, and cost-effective solutions for vehicles, machinery, transportation, and logistics. In 2021, the company achieved a turnover of 33.8 billion euros and currently employs over 190,000 people in 58 countries worldwide. On October 8, 2021, the company celebrated its 150th anniversary. The tire division operates 24 manufacturing and development facilities across the globe.

As one of the leading tire manufacturers, Continental's tire division generated revenues of 10.2 billion euros in 2020, with over 56,000 employees. The company is considered a technological leader in the tire industry, offering a wide range of products for both passenger and commercial vehicles, as well as two-wheelers. Its ongoing investments in research and development significantly contribute to safe and cost-effective mobility with a strong environmental focus.

The tire division's portfolio also includes services related to tire commerce and fleet management, as well as digital systems for tire management. Continental is headquartered in Hannover, Germany, and has a presence in Slovakia with a total of three institutions located in Púchov, Zvolen, and Dolné Vestenice.

[Zatvoriť]

17DETOX, s. r. o. www.detox.sk

DETOX, spol. s r.o.


Adresa / Address

DETOX, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 (48) 471 25 25
E-mail: objednavky@detox.sk
obchod@detox.sk
Web: www.detox.skDETOX, spol. s r.o.

Profil spoločnosti

DETOX, spol. s r.o. je poskytovateľ komplexných environmentálnych služieb pre širokú škálu podnikov z rôznych priemyselných odvetví od roku 1992. Služby zahŕňajú celý rad činností potrebných k efektívnemu riadeniu toku odpadov u zákazníka: poradenstvo pri riadení odpadového a vodného hospodárstva, dodávka technológií a obalov, odvoz odpadov a zabezpečenie ich zneškodnenia, zhodnotenia, resp. recyklácie, vypracovanie všetkej súvisiacej dokumentácie vyžadovanej v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Spoločnosť DETOX s.r.o. okrem týchto služieb poskytuje aj dekontamináciu odpadov a obalov, predaj recyklovaných olejov a rozpúšťadiel, vypracovanie environmentálnych projektov, poskytovanie trvalého servisu, priemyselné a čistiace služby – sanácia a odstraňovanie ekologických havárií, čistenie automobilových a železničných cisterien.

Company profile

DETOX, spol. s r.o. has been providing comprehensive environmental services to a wide range of businesses from various industrial sectors since 1992. Our services encompass a full spectrum of activities required for the efficient management of waste and water flow at the customer's site. This includes waste and water management consulting, the supply of technologies and packaging, waste collection, disposal, valorization, or recycling, as well as the preparation of all necessary documentation in compliance with current legislation.

In addition to these services, DETOX s.r.o. also offers waste and packaging decontamination, the sale of recycled oils and solvents, environmental project development, ongoing support, industrial and cleaning services, such as environmental remediation and the cleaning of automotive and railway tankers.

[Zatvoriť]

18DEXIS Slovakia, s. r. o.  www.dexis.sk

DEXIS Slovakia, s. r. o.


Adresa / Address

DEXIS Slovakia, s.r.o.
Hlavná 1893
952 01 Vráble
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 37 7768711
E-mail: dexis@dexis.sk
Web: www.dexis.skDEXIS Slovakia, s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť DEXIS Slovakia s.r.o je členom medzinárodnej skupiny Descours & Cabaud, ktorá pôsobí na trhu viac ako 240 rokov, v 13 krajinách Európy. Spoločnosť pomáha výrobným spoločnostiam zlepšovať ich podnikateľské výsledky, poskytovaním funkčných služieb a riešení v oblasti MRO (všetko pre údržbu a opravy, ložiská, remene) a OPP (ochranné pracovné prostriedky). Uľahčuje život radovým zamestnancom, bezpečnostným technikom, údržbárom, nákupcom, procesným inžinierom, personalistom, riaditeľom závodov, finančným riaditeľom, skladníkom. K spoľahlivým službám a riešeniam patria: výdajné automaty SafetyBox – na OOP a MRO, riadený konsignačný sklad SafetyStock – na OOP a MRO, ochrana proti pádu – inštalácia horizontálnych a vertikálnych istiacich systémov, ich kontrola, vibrodiagnostika – ako súčasť prediktívnej údržby, online aj offline riešenie, ustavovanie rotačných strojov, montáž a demontáž ložísk. Títo odhodlaní experti na Slovensku prinášajú medzinárodné know-how, ale aj veľmi osobný prístup.

Company profile

DEXIS Slovakia s.r.o. is a member of the international Descours & Cabaud group, which has been operating in the market for over 240 years across 13 European countries. Our company assists manufacturing enterprises in improving their business outcomes by providing functional services and solutions in the areas of MRO (Maintenance, Repair, and Operations - everything for maintenance and repairs, including bearings and belts) and PPE (Personal Protective Equipment). We make life easier for a wide range of professionals, including safety technicians, maintenance personnel, purchasers, process engineers, HR managers, plant directors, financial directors, and warehouse managers. Our reliable services and solutions include SafetyBox vending machines for PPE and MRO, controlled consignment stock with SafetyStock for PPE and MRO, fall protection - installation of horizontal and vertical safety systems, their monitoring, vibrodiagnostics as part of predictive maintenance, both online and offline solutions, rotor machinery balancing, and bearing assembly and disassembly. These dedicated experts in Slovakia bring international know-how along with a highly personalized approach to their work.

[Zatvoriť]

19DIAKOL STRÁŽSKE, s. r. o.  www.diakol.sk

DIAKOL STRÁŽSKE, spol. s r. o.


Adresa / Address

DIAKOL STRÁŽSKE, spol. s r. o.
Priemyselná 720
072 22 Strážske
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 56 68 71 212
E-mail: diakol@diakol.sk
l.pancisin@diakol.skDIAKOL STRÁŽSKE, spol. s r. o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Diakol Strážske, spol. s r.o. vyrába močovino-formaldehydové a melamín-močovino-formaldehydové lepidlá Kronores a Kronocol pre použitie v drevárskom priemysle.

Ďalej sa venuje výrobe formalínu technického pre široké použite v priemysle a poľnohospodárstve. Firma ponúka aplikačný servis, výskum a vývoj nových produktov.

Company profile

Diakol Strážske, spol. s r.o. specializes in the production of urea-formaldehyde and melamine-urea-formaldehyde adhesives, marketed under the names Kronores and Kronocol, for use in the woodworking industry.

The company is also involved in the manufacturing of technical formalin for a wide range of industrial and agricultural applications. The company also offers application services, research, and the development of new products as part of its offerings.[Zatvoriť]

20DIVERSEY Slovensko, s.r.o. www.diversey.com

Diversey Slovensko, s.r.o.


Adresa / Address

Diversey Slovensko, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 249 289 111
Web: www.diversey.comDIVERSEY Slovensko, s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Diversey bola založená v Chicagu v roku 1923. Tento rok spoločnosť oslavuje 100 rokov od svojho založenia. Spoločnosť Diversey pôsobí na slovenskom trhu už celých 30 rokov a neustále sa rozvíja a napreduje. Dôkazom toho, jeaj úsilie dodávať revolučné technológie v oblasti riešenia sanitácie v potravinárskom priemysle, nápojovom a mliekarenskom priemysle, pivovarníctve, poľnohospodárstve a farmácií. Spoločnosť ďalej zabezpečuje hygienu a sanitáciu v odvetviach zdravotníctva, hotelierstva, obchodných reťazcoch a gastronomických prevádzkach. Diversey každý rok dodáva na trh nové produkty a systémy, ktoré zvyšujú kvalitu čistenia pre zákazníkov vo všetkých odvetviach.

Company profile

Diversey was foundedin Chicagoin 1923, and this year marks its 100th anniversary since inception. The company has been operatingin the Slovak market for a solid 30 years, consistently growing and advancing. A testament to its commitment is its continuous delivery of groundbreaking technologiesin sanitation solutions for the food industry, beverage and dairy industry, brewing industry, agriculture, and pharmaceuticals. Diversey plays a crucial rolein ensuring hygiene and sanitationin healthcare, hospitality, retail chains, and foodservice establishments. Each year, Diversey introduces new products and systems to enhance cleaning quality for customers across all sectors.[Zatvoriť]

21DONAUCHEM s.r.o. www.donauchem.sk

DONAUCHEM s.r.o.


Adresa / Address

DONAUCHEM, s.r.o.
Stavbárska 6109/2
90301 Senec
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: 02/4920 6501,
02/4920 6511
E-mail: donauchem@donauchem.sk
Web: www.donauchem.skDONAUCHEM, s.r.o.

Profil spoločnosti

DONAUCHEM s.r.o. sa špecializujen a distribúciu širokého sortimentu chemických látok, aditív a chemických surovín pre rozličné priemyselné odvetvia – potravinárske, kozmetické, krmovinárske, pre galvanický, kožiarsky, automobilový priemysel, akoi chemických látokn a úpravu vody a do bazénov. Spoločnosť poskytuje svojím obchodným partnerom vlastné know-how, profesionálne služby, pružné zabezpečenie dodávok tovaru zo skladovk odberateľovi, akoi odborné poradenstvo súvisiaces aplikáciou chemických produktov vo finálnych výrobkoch.

Company profile

DONAUCHEM s.r.o. specializesin the distribution of a wide range of chemical substances, additives, and chemical raw materials for various industrial sectors. This includes the food, cosmetics, animal feed, electroplating, leather, automotive industries, as well as chemicals for water treatment and pool maintenance. The company offers its business partners its own expertise, professional services, flexible delivery solutions from warehouses to end-users, and expert advice related to the application of chemical productsin final products.[Zatvoriť]

22DOW Europe GmbH, OZ www.dow.com

Dow Europe GmbH, organizační složka


Adresa / Address

Dow Europe GmbH, o.z.
Záhřebská 170/23
120 00 Praha 2
Česká republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +420 221 507 712
E-mail: zkubinyiova@dow.com
Web: www.dow.comDow Europe GmbH, o. z.

Profil spoločnosti

S ročným obratom 57 miliárd dolárov a 37 800 zamestnancami na celom svete je Dow diverzifikovaná chemická spoločnosť, ktorá kombinuje silu vedy a techniky s „ľudským faktorom“, aby neustále zlepšovala to, čo je nevyhnutné pre ľudský pokrok. Spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť v 104 výrobných závodoch celosvetovo a dodáva širokú škálu produktov a služby zákazníkom v približne 160 krajinách, spájajúce chémiu a inovácie so zásadami trvalej udržateľnosti s cieľom pomôcť zabezpečiť všetko – od pitnej vody, potravín a farmaceutických výrobkov po farby, obaly a výrobky osobnej starostlivosti.

Company profile

With an annual turnover of $57 billion and a global workforce of 37,800 employees, Dow is a diversified chemical company that blends the power of science and technology with the "human element" to continuously enhance what's essential for human progress. The company operates in 104 manufacturing facilities worldwide, providing a wide range of products and services to customers in approximately 160 countries.

Dow's operations merge chemistry and innovation with principles of sustainability to help secure everything from clean drinking water, food, and pharmaceuticals to paints, packaging, and personal care products.[Zatvoriť]

23DREXX Slovakia s.r.o. www.drexx.sk

DREXX Slovakia s.r.o.


Adresa / Address

DREXX Slovakia s.r.o.
Hlavná 722
059 21 Svit Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 905 905 631
E-mail: javorsky@drexx.sk
Web: www.drexx.sk

DREXX Slovakia s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť DREXX Slovakia s.r.o. dodáva materiály a stroje pre polygrafický priemysel. Ponúka tiež široký výber destilačných prístrojov na recykláciu rozpúšťadiel. Je najväčším dodávateľom špecializovaných destilačných systémov na českom a slovenskom trhu. Ponúka aj recykláciu organických rozpúšťadiel ako externú službu v prevádzke na zhodnocovanie nebezpečných odpadov.Company profile

DREXX Slovakia s.r.o. supplies materials and machinery for the printing industry. Additionally, they offer a wide range of distillation devices for solvent recycling and are the largest supplier of specialized distillation systems in the Czech and Slovak markets. They also provide organic solvent recycling as an external service for hazardous waste recovery facility.

[Zatvoriť]

24DSV Solutions Slovakia, s. r. o www.dsv.com

DSV Solutions Slovakia, s. r. o.


Adresa / Address

DSV Solutions Slovakia, spol. s r.o.
Diaľničná cesta 6
Hala DC10A
903 01 Senec
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 918 742 106
E-mail: obchod@sk.dsv.com
Web: www.sk.dsv.comDSV Solutions Slovakia, spol. s r.o.

Profil spoločnosti

Komplexný zasielateľský a logistický servis prispôsobený vždy na mieru podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka v oblastiach cestnej, leteckej a námornej dopravy, logistiky a skladovania, logistiky a skladovania nebezpečných látok, colných služieb, poistenia, automotive.

„Chceme byť popredným globálnym dodávateľom, ktorý bude uspokojovať potreby zákazníkov v oblasti dopravných a logistických služieb, zamerať sa na rozsiahly rast a patriť medzi najziskovejšie spoločnosti v našom odvetví.“

Company profile

We offer a comprehensive shipping and logistics service tailored to meet each customer's specific requirements in the fields of road, air, and sea transportation, logistics and storage, logistics and storage of hazardous materials, customs services, insurance, and automotive.

"Our goal is to become a leading global provider, satisfying the needs of customers in the transportation and logistics sector, focusing on substantial growth, and being among the most profitable companies in our industry."[Zatvoriť]

25DUSLO, a. s. www.duslo.sk

DUSLO, a. s.


Adresa / Address

Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 31 775 1111
E-mail: duslo@duslo.sk
sgr@duslo.sk
Web: www.duslo.skDuslo,a.s.

Profil spoločnosti

Duslo, a.s. je jedna z najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu na Slovensku, výrobca hnojív európskeho významu a globálny dodávateľ gumárskych chemikálií. Spoločnosť tiež vyrába polyvinylacetátové lepidlá, disperzie a rôzne ďalšie špeciálne produkty.

Duslo, a.s. je súčasťou medzinárodného koncernu AGROFERT, globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve.

Company profile

Duslo a.s. is one of the most significant companies in the chemical industry in Slovakia. It's a producer of fertilizers with European importance and a global supplier of rubber chemicals. The company also manufactures polyvinyl acetate adhesives, dispersions, and various other specialty products.

Duslo, a.s. is part of the international AGROFERT conglomerate, which operates globally in the chemical industry, agriculture, and food sector.[Zatvoriť]

26FORTISCHEM a.s. www.fortischem.sk

FORTISCHEM a.s.


Adresa / Address

FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact details

Tel.: +421 46 568 3011
E-mail: sekretariat@fortischem.sk
Web: www.fortischem.skFORTISCHEM a. s.

Profil spoločnosti

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. je prevádzkovateľom podniku chemickej výroby v Novákoch od roku 2012. História chemickej výroby sa v Novákoch začala už v roku 1940. Dnes bývalé Novácke chemické závody, a. s. sa počas svojho dlhoročného pôsobenia profilovali ako výrobca produktov pre ďalšie spracovanie v rôznych priemyselných odvetviach. V súčasnosti spoločnosť vyrába a predáva elektrolýzne výrobky (chlór, hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovú a chlórnan sodný) a produkty na báze výroby karbidu vápnika (karbid vápnika, karbidové odsírovacie zmesi, acetylén - dissousplyn). Do portfólia spoločnosti patria aj výroby rôznych typov polyvinylchloridu, ako aj výroba organických chemikálií na báze etylénchlorhydrínu alebo acetylénu. Viac ako 80 % produkcie spoločnosti smeruje do zahraničia a výrobky poznajú odberatelia zo 60 krajín sveta.

Company profile

FORTISCHEM a. s. has been operating a chemical production facility in Nováky since 2012. The history of chemical manufacturing in Nováky dates back to 1940. Over the years, the former Nováky Chemical Plant has established itself as a producer of products for further processing in various industrial sectors.

Today, the company manufactures and sells electrolytic products (chlorine, sodium hydroxide, hydrochloric acid, and sodium chlorate) and products based on calcium carbide production (calcium carbide, carbide desulfurization mixtures, and dissolved acetylene). The company's portfolio also includes various types of polyvinyl chloride (PVC) production and the manufacturing of organic chemicals based on ethylene dichloride or acetylene. More than 80% of the company's production is exported, with customers in 60 countries worldwide.

[Zatvoriť]

27GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky www.genas.sk

GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky


Adresa / Address

GENAS Asociácia pre generické
a biosimilárne lieky
Prievozská 5434/6A
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 915 236 107
E-mail: monika.lassanova@genas.sk
Web: www.genas.skGENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky

GENAS Association for Generic and Biosimal Medicines

Profil spoločnosti

GENAS je dobrovoľné neziskové záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2000 a združuje 14 výrobcov generických a biologicky podobných liekov: Zentiva, Teva, Krka, Sandoz, Mylan, Egis, Stada, Fresenius-Kabi, Medochemie, Glenmark, Adamed, Cande, Desitin, Vipharm.

Cieľom združenia je okrem zabezpečenia dostupnej a udržateľnej liečby predovšetkým pre chronicky chorých pacientov aj odborná diskusia s mienkotvorcami v oblasti zdravotníctva o zmysluplných úsporách týkajúcich sa udržateľnosti zdravotného systému. Lepšia dostupnosť generických a biologicky podobných liekov popri efektívnom vynakladaní finančných zdrojov prinesie viac zdravia pacientom.

Company profile

GENAS is a voluntary nonprofit association of legal entities that was founded in 2000 and brings together 14 manufacturers of generic and bio similar medicines: Zentiva, Teva, Krka, Sandoz, Mylan, Egis, Stada, Fresenius-Kabi, Medochemie, Glenmark, Adamed, Cande, Desitin, Vipharm.

The association's goal, in addition to ensuring accessible and sustainable treatment, especially for chronically ill patients, is to engage in professional discussions with healthcare leaders regarding meaningful cost savings related to the sustainability of the healthcare system. Improved access to generic and bio similar medicines, along with the efficient allocation of financial resources. This will result in better health outcomes for patients.

[Zatvoriť]

28GIROCHEM s.r.o www.girochem.sk

GIROCHEM s.r.o.


Adresa / Address

GIROCHEM, s.r.o.
Poľnohospodárska 1259
013 01 Teplička nad Váhom
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 41 5621 736
E-mail: girochem@girochem.sk
Web: www.girochem.skGIROCHEM, s.r.o.

Profil spoločnosti

Firma GIROCHEM, s.r.o je zameraná na výrobu chemicky čistých a farmaceutických chemikálií v kvalite p.a., Ph.Eur. Výroba je orientovaná prevažne na základné anorganické a organické soli sódne, draselné, amónne napríklad fosforečnany, sírany, dusičnany, octany, citrany a chemické špeciality. Všetky ponúkané produkty sú vyrobené vo firme. Všetky výrobky sú kontrolované vo vlastnom laboratóriu. Produkty sú balené do PE vriec á 25 kg na paletách. Kapacita výrobného zariadenia je 500 - 1000 kg denne pre základné chemikálie.

Company profile

GIROCHEM, s.r.o specializes in the production of chemically pure and pharmaceutical-grade chemicals of p.a. (pro analysi) and Ph.Eur. quality. Their production primarily focuses on basic inorganic and organic salts, such as sodium, potassium, and ammonium salts, including phosphates, sulfates, nitrates, acetates, citrates, and chemical specialties. All the products they offer are manufactured in-house and subjected to quality control in their own laboratory.

Main products are packaged in 25 kg PE bags on pallets. The production capacity of their manufacturing equipment ranges from 500 to 1000 kg per day for basic chemicals.

[Zatvoriť]

29Haleon Levice, s.r.o. www.haleon.com

Haleon Levice, s.r.o.


Adresa / Address

Haleon Levice, s.r.o.
Priemyselný park Géňa
Ul. E. Sachsa 4 - 6
934 01 Levice
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 36 62 93 313
E-mail: lev.secretary@haleon.com
Web: www.haleon.com

Haleon Levice, s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Haleon je svetovým lídrom v oblasti výroby produktov osobnej zdravotnej starostlivosti s celosvetov o obľúbeným portfóliom špičkových značiek ak o Sensodyne, Voltaren, Panadol, Theraflu a Centrum. Na Slovensku v Leviciach vyrábame obľúbené produkty ústnej hygieny – zubné pasty Sensodyne, Parodontax, Aquafresh. Haleon Levice, s.r.o. je stabilný, dynamicky sa rozvíjajúci výrobný závod s viac ako 500 zamestnancami a patrí v rámci dodávateľskej siete Haleon k jedným z najvýznamnejších závodov v oblasti výroby produktov starostlivosti o ústnu hygienu.

Company profile

HHaleon is a global leader in the production of personal healthcare products, known worldwide for its premium brands like Sensodyne, Voltaren, Panadol, Theraflu, and Centrum. In Slovakia, specifically in Levice, Haleon manufactures popular oral hygiene products such as Sensodyne, Parodontax, and Aquafresh toothpaste.

Haleon Levice, s.r.o. is a stable and dynamically growing manufacturing facility with over 500 employees. Within the Haleon supply network, it stands as one of the most significant plants in the field of oral hygiene product manufacturing.[Zatvoriť]

30CHEMOLAK, a. s. www.chemolak.sk

CHEMOLAK, a. s.


Adresa / Address

CHEMOLAK a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 (0) 33 5560 111
E-mail: marketing@chemolak.sk
Web: www.chemolak.sk[Zatvoriť]

31CHEMOSVIT, a. s. www.chemosvit.sk

CHEMOSVIT, a. s.


Adresa / Address

Chemosvit, a. s.
Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 52 715 1111-2
E-mail: info@chemosvit.sk
Web: www.chemosvit.skChemosvit, a. s.

Profil spoločnosti

Výroba a predaj obalových materiálov na potravinárske a technické výrobky, biaxiálne orientované, vyfukované a liate koextrudované polypropylénové, polyetylénové a bariérové fólie s hĺbkotlačou a flexotlačou, laminované, rezané v kotúčoch alebo spracované do vreciek, tašiek alebo roliek. Výroba špeciálnych textilných polypropylénových vlákien a výrobkov z nich ako sú ponožky športové a spodné ošatenie. Zákazková výroba strojov, strojné opracovanie, odlievanie zo sivej a tvárnej liatiny a oceľoliatiny, priemyselný servis a riadiace systémy strojov, projektovanie a výroba baliacich automatov a skupín baliacich liniek. Zhodnocovanie technologických odpadov a výroba výrobkov z plastov. Hotelové, reštauračné a rekreačné služby. Prenájom priemyselných priestorov a prevádzka priemyselných areálov a ich služieb.

Company profile

Manufacturing and sales of packaging materials for food and industrial products, including biaxially oriented, blow-moulded, and co-extruded polypropylene, polyethylene, and barrier films with deep and flexographic printing. These films are laminated, cut into rolls, or processed into bags, pouches, or rolls. We also specialize in producing textile polypropylene fibers and products such as sports socks and underwear. Our services extend to custom machinery manufacturing, machine processing, casting in gray and ductile iron, and steel casting. We provide industrial maintenance services and control systems for machines, as well as the design and production of packaging machinery and packaging line systems. Additionally, we are involved in assessing technological waste and manufacturing plastic products. We offer hotel, restaurant, and recreational services and the rental of industrial spaces, along with the operation of industrial facilities and their associated services

[Zatvoriť]

32CHEMOX HOLDING,   s. r. o. www.chemox.sk

CHEMOX HOLDING, s. r. o.


Adresa/Address

CHEMOX HOLDING, s. r. o.
Seberíniho 2/C
82103 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2/ 482 053 07
+421 2/ 495 132 25
E-mail: chemox@chemox.sk
Web: www.chemox.skCHEMOX HOLDING, s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť CHEMOX HOLDING, s.r.o. je orientovaná na obchod, marketing a distribúciu chemických, farmaceutických a kozmetických produktov a surovín pre papierenský, sklársky a chemický priemysel. Portfólio spoločnosti zahŕňa širokú škálu produktov od tekutých po tuhé látky, od plastov až po hromadné substráty. Vyrába plastové koncentráty a kompaundy, reprezentuje viacero renomovaných výrobcov na trhoch strednej Európy. Má vlastné skladové aj laboratórne kapacity. Prostredníctvom dcérskej firmy realizuje výskum a vývoj špeciálnych chemikálií. Pomáha uvádzať na slovenský trh zahraničných investorov.

Company profile

CHEMOX HOLDING, s.r.o. is focused on the trade, marketing, and distribution of chemical, pharmaceutical, and cosmetic products and raw materials for the paper, glass, and chemical industries. The company's portfolio encompasses a wide range of products, from liquids to solids, from plastics to bulk substrates. It produces plastic concentrates and compounds and represents several renowned manufacturers in the markets of Central Europe. It possesses its own storage and laboratory facilities. Through its subsidiary, it conducts research and development of special chemicals and assists in bringing foreign investors into the Slovak market.

[Zatvoriť]

33INEX, spol. s r. o. www.inexsro.sk

INEX, spol. s r. o.


Adresa / Address

INEX, spol. s r.o.
Kopčianska 82
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 6383 8646
E-mail: info@inexsro.sk
Web: www.inexsro.skINEX, spol. s r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť INEX, spol. s.r.o vyrába a predáva ekologické farby a omietky pre interiéry a exteriéry budov vo farebných odtieňoch a štruktúre podľa výberu zákazníka. Všetky omietkové materiály, ktoré firma ponúka pod jednou značkou TOPINEX, sú tzv. mokré omietkové zmesi vyrobené na báze vody. Sú teda umývateľné a ekologicky neškodné. Od roku 2002 firma predáva a vyrába farby (akrylátové alebo silikónové) a omietky na báze silikónových živíc. Spoločnosť taktiež ponúka špeciálne technické poradenstvo a autorský dozor pri aplikácii.

Company profile

INEX, spol. s.r.o manufactures and sells eco-friendly paints and plasters for both interior and exterior use in buildings, available in a wide range of color shades and textures to meet customer preferences. All plaster materials offered by the company under the brand name TOPINEX are so-called wet plaster mixtures based on water. This means they are washable and environmentally friendly. Since 2002, the company has been selling and producing paints (acrylic or silicone-based) and plasters based on silicone resins. Additionally, the company provides specialized technical consulting and author supervision during application processes.[Zatvoriť]

34INCHEBA, a. s. www.incheba.sk

INCHEBA, a. s.


Adresa / Address

Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 (0) 6727 1111
E-mail: incheba@incheba.sk
Web: www.incheba.skIncheba, a.s.

Profil spoločnosti

Incheba je líder na slovenskom trhu v oblasti výstavníctva. Každoročne sa v priestoroch výstaviska uskutoční 50 veľtrhov a výstav rôzneho zamerania, pričom viaceré z nich patria k top podujatiam vo svojom segmente nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy. Multifunkčné priestory výstaviska umožňujú aj organizáciu množstva spoločenských a kultúrnych podujatí ako koncerty, plesy, konferencie, summity a mnohé ďalšie.

Company profile

Incheba Incheba is a leader in the Slovak market when it comes to exhibitions. Annually, the exhibition center hosts 50 trade fairs and exhibitions, with several of them being among the top events in their respective segments not only in Slovakia but also in Central Europe. The versatile spaces of the exhibition center also allow for the organization of numerous social and cultural events, such as concerts, balls, conferences, summits, and many others.[Zatvoriť]

35INTECH, spol. s r.o. www.skintech.sk

INTECH, spol. s r. o.


Adresa / Address

INTECH, spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 4846
824 12 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 455 27 355
E-mail: intech@skintech.sk
Web: www.skintech.skINTECH, spol. s r.o.

Profil spoločnosti

Inžinierska spoločnosť zameraná na komplexnú realizáciu zámeru zákazníka formou dodávky stavby „na kľúč", predovšetkým v oblasti chemického, petrochemického a farmaceutického priemyslu. Poskytujeme konzultačné služby, štúdie uskutočniteľnosti stavieb, vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebný manažment až po realizáciu kompletných technologických stavieb na kľúč.

Company profile

We are an engineering company specialized in the comprehensive execution of our client's projects through turnkey construction, primarily in the fields of chemical, petrochemical, and pharmaceutical industries. We offer consulting services, feasibility studies for construction projects, project documentation development, construction management, and the complete realization of turnkey technological structures.[Zatvoriť]

36KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o. www.kansai-helios.sk

KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o.


KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o.

Rosinská 15/A
010 08 Žilina
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data Tel.: +421 918 372 884
E-mail: info@kansai-helios.sk
Web: www.kansai-helios.skKANSAI HELIOS Slovakia s.r.o.

Profil spoločnosti

Značka Helios je zastúpená v 18 krajinách sveta a je synonymom pre tradíciu a kvalitu náterových systémov. Výrobky Helios sú na slovenskom trhu dostupné od roku 1993. Historicky prvým dovozcom týchto výrobkov bola spoločnosť Drevoexport, zameraná najmä na výrobky pre drevársky a nábytkársky priemysel. Spoločnosť KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o., vznikla 1.1.2006 a v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejších predajcov náterových systémov na slovenskom trhu.

Spoločnosť zaisťuje dodávky náterových hmôt po celom Slovensku z centrálneho skladu v Žiline, a tiež zo skladu v Šintave. Vďaka vlastným miešacím zariadeniam je spoločnosť schopná pohotovo reagovať na požiadavky zákazníkov, rýchlo namiešať požadovaný odtieň podľa vzorkovnice alebo potrieb klientov.

Company profile

The Helios brand is represented in 18 countries worldwide and is synonymous with tradition and the quality of coating systems. Helios products have been available in the Slovak market since 1993. The historical first importer of these products was Drevoexport, which primarily focused on products for the woodworking and furniture industries. KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o. was established on January 1, 2006, and is currently one of the most significant sellers of coating systems in the Slovak market.

The company ensures the delivery of coating materials throughout Slovakia from its central warehouse in Žilina and also from a warehouse in Šintava. Thanks to its own mixing equipment, the company can promptly respond to customer demands, quickly preparing the desired shade according to the color chart or customer requirements.

[Zatvoriť]

37KUTAN & PARTNERS, s.r.o. www.kutan.sk

KUTAN & PARTNERS, s.r.o.


Adresa / Address

Rajská 15/A (5. poschodie)
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 21 201 010
E-mail: kutan@kutan.sk
Web: www.kutan.skKUTAN & PARTNERS, s.r.o.

Profil spoločnosti

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS už viac ako 10 rokov poskytuje svoje služby domácim aj zahraničným klientom.

Filozofiou spoločnosti je pochopenie obchodných záujmov klienta, korektnosť a pozitívny prístup k riešeniu právnych problémov. Záleží jej na kvalite, nie na kvantite poskytnutých služieb. V každom jednotlivom prípade hľadá tím odborníkov sofistikované riešenie pre konkrétneho klienta a konkrétnu situáciu. Klienti sa môžu spoľahnúť, že dostanú to, čo potrebujú a kedy to potrebujú.

Company profile

KUTAN & PARTNERS Law Firm has been providing its services to both domestic and foreign clients for over 10 years. The company's philosophy revolves around understanding the business interests of clients, maintaining integrity, and adopting a positive approach to solving legal issues. Quality takes precedence over quantity when it comes to the services offered. In each individual case, the team of experts seeks sophisticated solutions tailored to the specific client and situation. Clients can rely on receiving exactly what they need, precisely when they need it.[Zatvoriť]

38LANXESS Central Eastern Europe, s. r. o. www.lanxess.sk

LANXESS Central Eastern Europe, spol. s r.o.


Adresa / Address

LANXESS Central Eastern Europe, spol. s r.o.
Pribinova 6
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 (2)3215 1626
E-mail: lanxess.cee@lanxess.com
Web: www.lanxess.comLANXESS Central Eastern Europe, spol. s r.o.

Profil spoločnosti

LANXESS je popredná chemická spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou vyrábajúca produkty špeciálnej chémie s tržbami vo výške 8,1 miliardy EUR v roku 2022 a približne 13 100 zamestnancami v 33 krajinách. Hlavnou činnosťou spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických polotovarov, aditív, špeciálnych chemikálií a prostriedkov na ochranu spotrebiteľov. LANXESS je zaradený do popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Company profile

LANXESS is a leading global chemical company with operations worldwide, manufacturing specialty chemical products. In 2022, it generated revenues of 8.1 billion EUR and employed approximately 13,100 people in 33 countries. LANXESS' core activities include the development, production, and sale of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products. LANXESS is included in prominent sustainability indices such as the Dow Jones Sustainability Index (DJSI World and DJSI Europe) and FTSE4Good, highlighting its commitment to sustainability.

[Zatvoriť]

39LC Slovaktrans, s. r. o. www.lcnet.eu

LC Slovaktrans s.r.o


Adresa / Address

LC Slovaktrans s r.o.
S. H. Vajanského 5608
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 566 281 949
E-mail: lcslovaktrans@lcnet.eu
Web: www.lcnet.euLC Slovaktrans s r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť od roku 2005 poskytuje komplexné prepravné a logistické služby chemickým spoločnostiam pri preprave plynných a tekutých, nebezpečných (ADR) tovarov. LC Slovaktrans s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej firmy Lauterbach Spedition-GmbH, ktorá má od roku 1994 certifikát TÜV Bayern v oblasti špedície, dopravy a čistenia v súlade s DIN ISO 9002. Od roku 2004 sa činnosti firiem skupiny LC riadia podľa nového štandardu v chemickom priemysle a to SQAS.

Company profile

Since 2005, the company has been providing comprehensive transportation and logistics services to chemical companies for the transportation of hazardous (ADR) gases and liquids. LC Slovaktrans s.r.o. is a subsidiary of the German company Lauterbach Spedition-GmbH, which has held the TÜV Bayern certification for freight forwarding, transportation, and cleaning in accordance with DIN ISO 9002 since 1994. Since 2004, the activities of companies within the LC group have been managed according to the new standard in the chemical industry, namely SQAS.[Zatvoriť]

40MENERT, spol. s r.o.  www.menert.sk

MENERT, spol. s r.o.


Adresa / Address

MENERT, spol. s r.o.
Hlboká 3
927 01 Šaľa
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 31 7714 648
E-mail: menert@menert.sk
Web: www.menert.skMENERT, spol. s r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť MENERT spol. s r.o. bola založená v roku 1991. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom v oblasti automatizácie, merania a regulácie priemyselných procesov, strojárskej a zámočníckej výroby, výstavbe a realizácií stavieb, ako aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy.

Spoločnosť disponuje vlastným akreditovaným metrologickým laboratóriom, realizuje kalibráciu a overovanie teplomerov, tlakomerov, vodomerov, prietokomerov, kalorimetrických počítadiel na vodu a paru, kompaktných meračov tepla a dĺžkových meradiel.

Spoločnosť úspešne zrealizovala veľké množstvo významných projektov v oblasti energetiky a priemyslu doma i v zahraničí. Zaraďuje sa medzi hlavných zamestnávateľov v regióne.

Company profile

The company MENERT spol. s r.o. was founded in 1991 and has since become a reliable partner in the fields of industrial process automation, measurement, and control, mechanical and locksmith production, construction and building implementation, as well as renewable energy sources based on biomass.

The company operates its own accredited metrological laboratory and provides calibration and verification services for thermometers, pressure gauges, flow meters, calorimetric water and steam meters, compact heat meters, and length measuring devices.

MENERT has successfully completed numerous significant projects in the energy and industrial sectors, both domestically and internationally, and is considered one of the major employers in the region.

[Zatvoriť]

41MERCK, spol.s r.o.  www.merck.sk

MERCK, spol.s r.o.


Adresa / Address

MERCK, spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 4
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 49 267 111
E-mail: slovakia@merckgroup.com
Web: www.merck.skMERCK, spol. s r. o.

Profil spoločnosti

Merck je jednou z popredných vedeckých a technologických spoločností. Zlepšuje a zdokonaľuje život – od biofarmaceutických terapií na liečbu rakoviny alebo roztrúsenej sklerózy, cez špičkové systémy pre vedecký výskum a výrobu, až po tekuté kryštály pre smartfóny a LCD televízory. Spoločnosť Merck bola založená v roku 1668 a je najstaršou farmaceutickou a chemickou spoločnosťou na svete.

Merck spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou globálneho koncernu Merck KGaA, Darmstadt, Nemecko, ktorá sa na našom trhu zaoberá marketingom, predajom a distribúciou vysokokvalitných produktov z oblasti vedy a technológií, konkrétne v sektoroch Healthcare, Life Science a Electronics, ako i všetkých súvisiacich služieb.

Company profile

Merck is one of the leading scientific and technological companies, dedicated to enhancing and improving lives. Their impact spans from bio-pharmaceutical therapies for conditions like cancer or multiple sclerosis to cutting-edge systems for scientific research and production, all the way to liquid crystals used in smartphones and LCD televisions.

Merck was founded in 1668 and holds the distinction of being the world's oldest pharmaceutical and chemical company. Merck spol. s r.o. is a subsidiary of the global conglomerate Merck KGaA, Darmstadt, Germany. In our market, they focus on marketing, sales, and distribution of high-quality products in the fields of science and technology, specifically in the sectors of Healthcare, Life Science, and Electronics, along with all related services.

[Zatvoriť]

42MIKON,  s. r. o.   www.mikon.eu

MIKON spol. s r.o.


Adresa / Address

MIKON spol. s r.o.
Pruské 119
01852 Pruské
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 903 108 804
E-mail: mikon@mikon.eu
Web: www.mikon.euMIKON spol. s r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť MIKON spol. s r.o. má 35 ročnú tradíciu výroby výrobkov z technickej gumy. K dispozícií má vlastný areál o ploche 40 000 m2. Zamestnáva viac než 50 kvalifikovaných pracovníkov. Zo svojho portfólia výrobkov firma ponúka predovšetkým gumové výrobky a prepojenie guma-kov. Firma MIKON využíva predovšetkým vstrekolisovú technológiu. Disponuje vlastnou technológiou povrchovej úpravy kovových dielov a výskumno-vývojovým zázemím s vysokou úrovňou skúšobníctva. Spolupracuje s viacerými zahraničnými partnermi v oblasti výroby, ako aj vývoja, čoho dôkazom sú aj nové high-tech produkty. Výsledkom je, že dnes je spoločnosť vývojovým dodávateľom u náročných zákazníkov. Hlavné oblasti produkcie sú zamerané na výrobky manipulačnej techniky, pružné uloženie, tesniace elementy a technická lisovaná guma podľa požiadaviek zákazníka. Nemalé úsilie venuje rozvoju nových technológií a materiálov na báze silikónu a polyuretánu. Viac ako polovica produkcie je určená pre automobilový priemysel, slovenských aj európskych odberateľov. Firma MIKON sa podieľa na rozvoji a stabilite pracovných miest v regióne a patrí medzi rozhodujúcu firmu v regióne. Spoločnosť MIKON spol. s r.o. spolupracuje s vysokými a strednými školami (duálny systém) v regióne. V rámci spolupráce vykonávajú študenti prax na pracoviskách. Mnohí sa po skončení štúdia stávajú pracovníkmi spoločnosti.

Company profile

MIKON spol. s r.o. boasts a 35-year tradition in manufacturing technical rubber products. The company operates from its own premises covering 40,000 square meters and employs over 50 skilled workers. Their product portfolio primarily includes rubber products and rubber-to-metal connections. MIKON utilizes injection molding technology extensively and has its own metal parts surface treatment technology, along with a research and development department equipped with advanced testing facilities. They collaborate with several international partners in both manufacturing and research, as evidenced by their cutting-edge high-tech products. As a result, the company is now a preferred supplier for demanding clients, focusing on products for material handling equipment, flexible mounting, sealing elements, and technical molded rubber according to customer specifications.

They devote substantial efforts to developing new technologies and materials based on silicone and polyurethane. Over half of their production serves the automotive industry, catering to both Slovak and European customers. MIKON plays a significant role in job creation and stability in the region, establishing itself as a key player in the area. The company collaborates with high schools and vocational schools (in a dual education system) in the region, where students gain practical experience at their facilities. Many of these students eventually join the company as employees after completing their studies..

[Zatvoriť]

43MIKROCHEM, spol. s r.o. www.mikrochem.com

MIKROCHEM, spol.s r.o.


Adresa / Address

MIKROCHEM spol. s r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 (0)33 69 05 611
M.: +421 (0)903 481 012
E-mail: mikrochem@mikrochem.sk
Web: www.mikrochem.comMIKROCHEM spol. s r.o.

Profil spoločnosti

MIKROCHEM spol. s r.o. bola založená v roku 1990. Vyrába čisté a špeciálne chemikálie, aktívne farmaceutické ingrediencie (API) liečiv, kvapalné nesterilné lieky pre vnútorné a vonkajšie použitie, farmaceutické suroviny, lieky a výživové doplnky podľa objednávky zákazníka, priemyselné a technické chemikálie.

Vykonáva syntézy, destilácie a rektifikácie rozpúšťadiel, špeciálne molekulové destilácie a iné chemické procesy.

Firma je dlhoročným dodávateľom chemických špecialít v rámci SR a ČR, exportuje do USA a západnej Európy.

Spoločnosť sústavne rozširuje svoje technické vybavenie a buduje oddelenie VaV so zameraním na výrobu API.

Company profile

MIKROCHEM, spol. s r.o. was founded in 1990 and specializes in the production of pure and specialty chemicals, active pharmaceutical ingredients (APIs) for medicines, non-sterile liquid medications for internal and external use, pharmaceutical raw materials, custom-made medicines, and nutritional supplements. They also manufacture industrial and technical chemicals.

The company conducts syntheses, distillations, and rectifications of solvents, special molecular distillations, and other chemical processes. MIKROCHEM has been a long-standing supplier of chemical specialties within Slovakia and the Czech Republic, with exports to the USA and Western Europe.

Continuously expanding its technical equipment, the company is also establishing a research and development (R&D) department focused on API production.

[Zatvoriť]

44NEXIS FIBERS a.s. www.nexisfibers.com

Nexis Fibers a. s.


Adresa / Address

VNexis Fibers a.s.
Chemlonská 1
066 12 Humenné
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 57 787 3145
E-mail: info@nexis-fibers.com
Web: www.nexisfibers.comProfil spoločnosti

Nexis Fibers je významným globálnym hráčom v oblasti priemyselných priadzí. Spoločnosť navrhuje, vyvíja a dodáva svoju širokú škálu produktov a služieb svojim zákazníkom v Európe a na celom svete v rôznych kľúčových segmentoch trhu: airbagy a tkanie, pneumatiky a MRG, priemyselné priadze na laná a siete a napokon polyméry 6.10 a 6.12.

Company profile

Nexis Fibers is a major global player in industrial yarns. The company designs, develops and delivers its wide range of products and services to its customers in Europe and worldwide in a diversity of key market segments: airbags and weaving, tires and MRG, industrial yarns for ropes and nets and, finally, polymers 6.10 and 6.12.

[Zatvoriť]

45NOVARTIS Slovakia s.r.o. www.novartis.sk

Novartis Slovakia s.r.o.


Adresa / Address

Novartis Slovakia s.r.o.
Žižkova 22B
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 50 70 61 11
E-mail: info.sk@novartis.com
Web: www.novartis.skNovartis Slovakia s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Novartis vznikla v roku 1996 spojením spoločností Ciba-Geigy a Sandoz. Bohatá história spoločnosti má však viac ako 200 rokov. Novartis je farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj s výraznou orientáciou na pacienta. Cieľom spoločnosti je stať sa celosvetovým lídrom v rozvíjajúcich sa oblastiach zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Novartis je globálnou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá pôsobí v 140 krajinách sveta a zamestnáva približne 125-tisíc ľudí.

Poslaním spoločnosti Novartis je objavovať nové riešenia, ktoré zlepšujú a predlžujú život pacientov. Produkty spoločnosti užíva celosvetovo miliarda ľudí a hľadá inovatívne spôsoby, ako rozšíriť prístup k jej liečbe.

Na Slovensku prináša liečbu v rámci kardiológie, imunológie, dermatológie, neurológie, oftalmológie, respirológie, onkológie a génovej terapie.

Company profile

Novartis was established in 1996 through the merger of Ciba-Geigy and Sandoz, although its rich history spans over 200 years. Novartis is a pharmaceutical company with a strong focus on research and development, driven by a patient-centric approach. The company's goal is to become a global leader in emerging healthcare areas. Novartis operates globally, with a presence in 140 countries and employing approximately 125,000 people.

The mission of Novartis is to discover new solutions that improve and extend the lives of patients. Its products are used by billions of people worldwide, and the company continually seeks innovative ways to expand access to its treatments.

In Slovakia, Novartis provides treatment in cardiology, immunology, dermatology, neurology, ophthalmology, respirology, oncology, and gene therapy, contributing to advancements in various fields of healthcare.

[Zatvoriť]

46OQEMA, s.r.o. www.oqema.sk

OQEMA, s.r.o.


Adresa/Address

OQEMA, s.r.o.
J. Kalinčiaka 5
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 46 5420 778
E-mail: OQEMA@OQEMA.sk
Web: www.oqema.skOQEMA, s.r.o.

Profil spoločnosti

Cieľom firmy OQEMA, s.r.o. je byť aktívny na trhu s chemickými komoditami. Zaoberá sa hlavne distribúciou, ale aj exportom a importom chemikálií. Firma nemá úzko špecifikovanú oblasť pôsobenia a je vždy otvorená k vzájomnej spolupráci. Portfólio produktov je zamerané hlavne na technickú chémiu a širokú paletu anorganických a organických chemikálií.

Company profile

The goal of the company OQEMA, s.r.o. is to be active in the chemical commodities market. It primarily deals with chemical distribution but also engages in the export and import of chemicals. The company doesn't have a narrowly defined area of operation and is always open to mutual collaboration. Its product portfolio is mainly focused on technical chemistry and a wide range of inorganic and organic chemicals.

[Zatvoriť]

47OSPRA-INVEST, spol. s r. o. www.osprainvest.sk

OSPRA-INVEST, spol. s r. o.


Adresa / Address

Prevádzka Rovinka:

Hlavná 325
900 41 Rovinka
Slovenská republika

Prevádzka Bratislava:

Vajnorská 108 (závod ISTROCHEM),
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 402 523 11
E-mail: osprainvest@osprainvest.sk
Web: www.osprainvest.skOSPRA-INVEST spol. s r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá výrobou fólií, hadíc, vriec a vreciek z polyetylénu (PE) formou spracovania granulovaného PE – LD, PE – HD a recyklovaného PE – LD. Výroba recyklovaného LDPE, LLDPE a HDPE vo forme granúl.

Použitie: balenie produktov pre technické účely v priemysle, v službách, v obchode a pre balenie komunálneho odpadu z domácností alebo iných druhov odpadov.

Company profile

The company specializes in the production of films, hoses, bags, and sacks made from polyethylene (PE) through the processing of granulated PE – LD, PE – HD, and recycled PE – LD. They also manufacture recycled LDPE, LLDPE, and HDPE in granule form.

Applications: These products are used for packaging purposes across various industrial, service, and commercial sectors. They are also used for packaging municipal waste from households and other types of waste.[Zatvoriť]

48PFIZER Luxembourg SARL, o.z. www.pfizer.sk

Pfizer LUXEMBOURG SARL, o.z.

 

Adresa / Address

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 3355 5500
E-mail: vaspfizer@pfizer.com
Web: www.pfizer.sk

Profil spoločnosti

Spoločnosť Pfizer je jedna z najväčších a najstarších inovatívnych farmaceutických spoločností zameraných na výskum a vývoj nových liekov. Už viac ako 25 rokov prináša Pfizer na Slovensko lieky a vakcíny, ktoré zlepšujú zdravie a kvalitu života pacientov, a vďaka ktorým je tiež možné predchádzať rôznym ochoreniam. Je to medzinárodná inovatívna firma, ktorá neustále pracuje na objavovaní a vývoji nových liekov s cieľom sprístupniť inovatívnu liečbu pacientom, ktorí ju naozaj potrebujú. K hlavným terapeutickým oblastiam, na ktoré sa Pfizer zameriava, patrí onkológia, interná medicína, zriedkavé ochorenia, vakcíny, zápalové a autoimunitné ochorenia, ako aj portfólio nemocničných produktov vrátane antiinfektív.

Company profile

Pfizer is one of the largest and oldest innovative pharmaceutical companies focused on research and development of innovative medicines. For more than 25 years, Pfizer has been bringing medicines and vaccines to Slovakia that improve the health and quality of patients lifes, and thanks to which it is possible to prevent various diseases. Pfizer is an international innovative company that is constantly working to discovery and development of new medicines in order to make innovative treatment available to patients who really need it. Pfizer's main areas of focus include oncology, internal medicine, rare diseases, vaccines, inflammatory and autoimmune diseases, as well as a portfolio of hospital products, inluding antiinfectives.

[Zatvoriť]

49PPG Deco Slovakia, s.r.o. www.ppgdeco.sk

PPG Deco Slovakia, s.r.o.


Adresa / Address

PPG Deco Slovakia, spol. s r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 (41) 707 8733
E-mail: ppgdecosk@ppg.com
Web: www.ppgdeco.skPPG Deco Slovakia, s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť PPG DECO Slovakia s.r.o je trhovým lídrom v oblasti predaja náterových hmôt na Slovensku. Okrem veľkoobchodnej činnosti prevádzkuje aj najväčšiu maloobchodnú sieť predajní pod názvom DOM FARIEB. Vďaka značkám PRIMALEX, BALAKRYL, JOHNSTONE´S, BONDEX a PRAKTIK ponúka komplexné portfólio farieb na steny do interiéru, fasádne farby a omietky, farby na kov, farby, laky a lazúry na drevo a penetračné nátery na minerálne povrchy.

Company profile

PPG DECO Slovakia s.r.o. is the market leader in the sale of coatings in Slovakia. In addition to wholesale activities, it also operates the largest retail network of stores under the name DOM FARIEB. Thanks to brands like PRIMALEX, BALAKRYL, JOHNSTONE´S, BONDEX, and PRAKTIK, it offers a comprehensive portfolio of interior wall paints, facade paints and coatings, paints for metal, paints, varnishes, and wood stains, as well as penetrating coatings for mineral surfaces.[Zatvoriť]

50ROCHE Sovensko, s.r.o. www.roche.sk

Roche Slovensko, s.r.o.


Adresa / Address

Roche Slovensko, s.r.o.
Pribinova 7828/19
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 5263 8201
E-mail: bratislava.reception@roche.com
Web: www.roche.skRoche Slovensko, s.r.o.

Profil spoločnosti

„Zdravšia budúcnosť, naša motivácia inovovať.

Neustály pokrok vo vede a prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti už dnes, aj pre prichádzajúce generácie.

Vytváranie sveta, v ktorom máme všetci viac času so svojimi blízkymi.

To sme my, to je Roche.“

Roche je svetovou špičkou v oblasti in-vitro diagnostiky, dodáva širokú škálu diagnostických nástrojov a testov pre rýchlu a spoľahlivú detekciu a monitorovanie choroby pre lekárov, laboratóriá alebo pacientov samotných. Zameriava sa na neonkologické ochorenia, vírusové infekcie, metabolické poruchy, centrálny nervový systém a zápalové autoimunitné ochorenia. Roche je popredným svetovým dodávateľom liekov na predpis pre liečbu rakoviny.

Company profile

"A healthier future, our motivation to innovate. Ongoing progress in science and access to essential healthcare, both today and for generations to come. Creating a world where we all have more time with our loved ones. That's us, that's Roche."

Roche is a global leader in the field of in-vitro diagnostics, providing a wide range of diagnostic tools and tests for rapid and reliable disease detection and monitoring for doctors, laboratories, or patients themselves. They focus on oncology, viral infections, metabolic disorders, the central nervous system, and inflammatory autoimmune diseases. Roche is a leading global provider of prescription drugs for cancer treatment.

[Zatvoriť]

51SANECA Pharmaceuticals a. s. www.saneca.com

Saneca Pharmaceuticals a. s.


Adresa / Address

Saneca Pharmaceuticals, a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 33 736 1111
E-mail: info@saneca.com
Web: www.saneca.comSaneca Pharmaceuticals, a.s.

Profil spoločnosti

Saneca Pharmaceuticals je výrobca hotových liekových foriem a aktívnych substancií. Farmaceutické dedičstvo spoločnosti jej dáva silný základ pre prevádzkovú dokonalosť a záväzok poskytovať kvalitné dodávky, spoľahlivo a včas. Vyrába širokú škálu nesterilných a sterilných liekových foriem, vrátane tabliet, mäkkých a tvrdých želatínových kapsúl, kvapiek a sprejov, ako aj injekčných roztokov v ampulkách. S 80-ročnými skúsenosťami vo vývoji a výrobe API vyrába viac ako 20 generických substancií, najmä narkotík. Víziou spoločnosti je stať sa celosvetovo známym a žiadaným poskytovateľom liekov a poskytovať jej partnerom nákup na jednom mieste v modernom a efektívnom prevedení.

Company profile

Saneca Pharmaceuticals is a manufacturer of finished dosage forms and active pharmaceutical ingredients. The company's pharmaceutical heritage provides a strong foundation for operational excellence and a commitment to delivering quality supplies reliably and on time. They produce a wide range of non-sterile and sterile dosage forms, including tablets, soft and hard gelatin capsules, drops and sprays, as well as injectable solutions in ampoules. With 80 years of experience in API development and production, they manufacture more than 20 generic substances, especially narcotics. The company's vision is to become a globally recognized and sought-after provider of pharmaceuticals, offering its partners one-stop shopping in a modern and efficient manner.[Zatvoriť]

52SIAD Slovakia, spol. s r.o.  www.siad.sk

SIAD Slovakia, spol. s r. o


Adresa / Address

SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská 17
83104 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 444 60347
E-mail: siad@siad.sk
Web: www.siad.skSIAD Slovakia, spol. s.r.o.

Profil spoločnosti

Skupina SIAD je jednou z najdôležitejších talianskych chemických spoločností v oblasti technických plynov, strojárstva, zdravotníctva, LPG a zemného plynu. Skupina je už viac ako 90 rokov aktívna na trhu s technickými plynmi a je tiež uznávaná pre svoju všeobecne známu a zavedenú prítomnosť v strojárenskom sektore. V zdravotníckom sektore ponúka zdravotnícke zariadenia a tiež pôsobí v oblasti domácej starostlivosti. Ostatné služby zahŕňajú správu životného prostredia, marketing spotrebného tovaru a distribúciu priemyselného tovaru. Vďaka akvizícii Istrabenz Plini Group sa jej obchodné aktivity rozšírili o predaj a distribúciu skvapalneného propán-butánu (LPG) a metánu, dokonca aj do mestských rozvodov plynu, a o ponuku energetických riešení.

Company profile

The SIAD Group is one of the most important Italian chemical companies in the fields of technical gases, engineering, healthcare, LPG, and natural gas. The group has been active in the technical gases market for over 90 years and is also recognized for its well-established presence in the engineering sector. In the healthcare sector, it offers medical equipment and is also involved in home care. Other services include environmental management, consumer goods marketing, and industrial goods distribution. Through the acquisition of Istrabenz Plini Group, its business activities expanded to the sale and distribution of liquefied propane-butane (LPG) and methane, even into urban gas distribution, and the offering of energy solutions.

[Zatvoriť]

53SLeK - Slovenská lekárnická komora www.slek.sk

SLeK - Slovenská lekárnická komora


Adresa / Address

Slovenská lekárnická komora
Nová Rožňavská 3
831 04 Bratislava 3
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 902 416 418
E-mail: sekretariat@slek.sk
Web: www.slek.skSLeK - Slovenská lekárnická komora

Profil spoločnosti

Slovenská lekárnická komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje a reprezentuje viac ako 5 000 farmaceutov na území Slovenskej republiky.

Cieľom komory je rozširovať odborný profil farmaceutov prostredníctvom sústavného vzdelávania, vydavateľskej činnosti a realizácie osvetových kampaní, hájiť záujmy svojich členov aktívnym angažovaním v procese tvorby liekovej politiky, zvyšovať spoločenský status profesie lekárnika a poskytovať svojim členom odborné, ekonomické a právne poradenstvo.

Company profile

The Slovak Chamber of Pharmacy is an independent, non-political, self-governing professional organization that brings together and represents over 5,000 pharmacists in the territory of the Slovak Republic.

The chamber's goal is toexpand the professional profile of pharmacists through continuous education, publishing activities, and awareness campaigns. It aims to advocate for the interests of its members by actively engaging in the development of pharmaceutical policies, enhance the social status of the pharmacist profession, and provide its members with professional, economic, and legal advice.

 

[Zatvoriť]

54SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r. o. www.sasol.com

SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r. o.


Adresa / Address

SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel: +421 (2) 5920 0301
Email: lucia.vlkova@sk.sasol.com
Web.: www.sasolslovakia.comSLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť SLOVECA, Sasol Slovakia bola založená v roku 1992 a zameriava sa na vývoj, výrobu a spracovanie povrchovo aktívnych kondenzátov etylénoxidu, ich derivátov alebo zmesí a podobných výrobkov na použitie pri výrobe pracích a čistiacich prostriedkov, prostriedkov osobnej hygieny, ale i v textilnom priemysle, strojárstve, poľnohospodárstve a  automobilovom priemysle. Spoločnosť je súčasťou nadnárodnej organizácie Sasol.

Company Profile

The company SLOVECA, Sasol Slovakia, was founded in 1992 and specializes in the development, production, and processing of surfactant condensates of ethylene oxide, their derivatives, or mixtures thereof. These products are used in the manufacturing of detergents, cleaning agents, personal hygiene products, as well as in the textile industry, mechanical engineering, agriculture, and the automotive industry. The company is part of the multinational organization Sasol.[Zatvoriť]

55SLOVLAK Košeca, a. s. www.slovlak.sk

SLOVLAK, a. s. KOŠECA


Adresa / Address

SLOVLAK Košeca, a.s.
Továrenská 545
018 64 Košeca
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

E-mail: slovlak@slovlak.sk
Web: www.slovlak.skSLOVLAK Košeca, a.s.

Profil spoločnosti

Hlavným zameraním spoločnosti je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment a remeselníkov. K najznámejším produktom patria univerzálne vodou riediteľné farby vhodné aj na hračky a detský nábytok s dlhou životnosťou Slovakryl, lazúry na drevo s ochranným a dekoratívnym účinkom Slovlux, akrylátový vodou riediteľný lak na drevo Aqualak, impregnačný olej na drevo Limba, antikorózna farba na kov 2v1 Renokov, rada syntetických farieb Korozal, či interiérové maliarske farby s vynikajúcou krycou schopnosťou Premio v bielom prevedení, ako aj v širokej škále farebných odtieňov.

Company profile

The company's main focus is the production of paints, varnishes, and lacquers for the hobby segment and craftsmen. Among its most well-known products are universal water-dilutable paints suitable for toys and children's furniture with a long lifespan called Slovakryl, wood varnishes with protective and decorative effects named Slovlux, water-dilutable acrylic wood varnish Aqualak, wood impregnation oil Limba, 2-in-1 anticorrosive paint for metal Renokov, the range of synthetic paints Korozal, and interior paints with excellent coverage ability called Premio, available in white and a wide range of colors.[Zatvoriť]

56SlovZink, a. s. www.slovzink.sk

SlovZink, a. s.


Adresa / Address

SlovZink, a.s.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 42 44 55 125
E-mail: info@slovzink.sk
Web: www.slovzink.skSlovZink, a.s.

Profil spoločnosti

Výroba a predaj zinkovej bieloby (ZnO) v kvalite prispôsobenej podľa požiadaviek v gumárenskom priemysle, pre výrobu pneumatík, v keramickom a sklárskom priemysle, dentálnom segmente, v potravinárskom priemysle. Každý výrobok je prispôsobený individuálnym požiadavkám zákazníka.

„Kvalita nášho ZnO siaha od kvality gumy až po farmaceutickú kvalitu. Náš oxid zinočnatý sa uvoľňuje vo forme prášku alebo mäkkých granúl. Zaručujeme jeho trvalú čistotu, požadovanú veľkosť a tvar častíc, špecifický povrch, objemovú hmotnosť a akýkoľvek požadovaný stupeň tekutosti.

Tovar dodávame balený vo veľkých vreciach (600 – 1000 kg), 25 kg papierových vreciach, fóliovaných alebo nefoliovaných, ako aj v malospotrebiteľskom balení.“

Company profile

Production and sale of zinc oxide (ZnO) tailored to the requirements in the rubber industry, for tire manufacturing, in the ceramic and glass industry, the dental segment, and the food industry. Each product is customized to the individual requirements of the customer.

"The quality of our ZnO ranges from rubber quality to pharmaceutical quality. Our zinc oxide is released in the form of powder or soft granules. We guarantee its consistent purity, desired particle size and shape, specific surface area, bulk density, and any required degree of fluidity.

We supply the goods in large bags (600 - 1000 kg), 25 kg paper bags, foil-wrapped or unwrapped, as well as in small consumer packaging."[Zatvoriť]

57STENTORS advokátska kancelária s.r.o. www.stentors.eu


Stentors advokátska kancelária s.r.o.


Adresa / Address

Stentors advokátska kancelária, s.r.o.
Hodžovo námestie 2A
811 06 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 33 33 88 88
E-mail: office@stentors.eu
Web: www.stentors.euStentors advokátska kancelária, s.r.o.

Profil spoločnosti

Stentors advokátska kancelária je spojením skúseností, schopností a moderného videnia právneho poradenstva zakladajúcich partnerov, ktorí vytvorili silnú a odborne rozsiahlu platformu tímu právnych poradcov pre lokálnu a medzinárodnú klientelu. Pod vedením partnerov Michala Hulenu, Vladimíra Kordoša a Petra Neštepného ponúka Stentors know-how právnej praxe a dôraz kladie na chápanie obchodných súvislostí v rôznych sektoroch podnikania.

Členovia tímu pracujú komplexne a pružne a vďaka vytvorenej sieti so zahraničnými advokátskymi kanceláriami v Európe, v USA a na Blízkom východe zvládnu prácu na viacerých projektoch a náročných transakciách simultánne. Advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo aj klientom podnikajúcim v chemickej a farmaceutickej oblasti.

Company profile

Stentors Law Firm is a culmination of the experiences, capabilities, and modern vision of legal counseling by its founding partners, who have created a strong and professionally extensive platform of legal advisors for both local and international clients. Led by partners Michal Hulen, Vladimír Kordoš, and Peter Neštepný, Stentors offers legal practice know-how and places a strong emphasis the understanding the business contexts in various industry sectors.

The team members work comprehensively and flexibly, and thanks to the established network with foreign law firms in Europe, the USA, and the Middle East, they can handle multiple projects and complex transactions simultaneously. The law firm provides legal counselling to clients operating in the chemical and pharmaceutical fields as well.[Zatvoriť]

58SUZ - Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu www.suz.sk

Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu (SUZ)


Adresa / Address

Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky (SUZ)
Koceľova 15
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 905 234 433
E-mail: vendelin.iro@suz.sk
Web:www.suz.skSpoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu (SUZ)

Profil spoločnosti

SUZ ako samostatný právny subjekt bol založený v roku 1994 a vytvára optimálne podmienky pre dynamický rozvoj chemického, farmaceutického a celulózo-papierenského priemyslu v SR, so zameraním najmä na oblasti údržby HIM, výrobu a montáž technologických zariadení pre strojárstvo, elektrotechniku, ARS, MaR, stavebnú činnosť. Poskytuje svojim členom komplexný informačný servis.

Association of Maintenance, Manufacturing and Montage of Chemical, Pharmaceutical and Pulp-paper Industry (SUZ)

Profile of the Association

SUZ, as an independent legal entity, was established in 1994 and creates optimal conditions for the dynamic development of the chemical, pharmaceutical, and pulp and paper industries in Slovakia, with a focus on areas such as chemical maintenance, manufacturing, and assembly of technological equipment for mechanical engineering, electrical engineering, ARS, MaR, and construction activities. It provides its members with comprehensive information services.

[Zatvoriť]

59VEGUM, a. s. www.vegum.sk

VEGUM, a. s.


Adresa / Address

VEGUM a. s.
Gumárenská 337
972 23 Dolné Vestenice
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel. : +421 (0) 46 5195 111
E-mail: info@vegum.sk
Web: www.vegum.skVEGUM a. s.

Profil spoločnosti

VEGUM a. s. sa od svojho založenia v roku 1952 zameriava na vývoj a výrobu gumárenských zmesí, výrobu lisovaných a vytlačovaných výrobkov z technickej gumy. Spoločnosť dodáva širokú škálu kvalitných výrobkov vyrobených z prvotriednych elastomérov. Aktívne dodáva do širokého spektra trhov a sektorov vrátane železničnej dopravy, agropriemyslu, farmácie, bielej techniky a automobilového priemyslu. Gumárenské zmesi vyrába v širokom sortimente v tvrdosti 30-90 ShA pri použití rôznych typov elastomérov a ponúka zmesi pre nehorľavé, potravinárske účely, zmesi odolné teplotám, zmesi pre dynamické a mechanické namáhanie atď. Výrobky z vytlačovanej gumy sú vyrábané na moderných kontinuálnych vytlačovacích linkách s využitím rôznych typov vulkanizácie. Strojárenská výroba zahŕňa výrobu lisovacích nástrojov pre lisovanie výrobkov z gumy a silikónu, výrobu spojovacích foriem pre gumové profily atď. S prevádzkovými skúsenosťami získanými od založenia je spoločnosť VEGUM a. s. preferovaným dodávateľom priemyselných gumových produktov - profily, rámy, manžety, výlisky, hokejové puky. Je akreditovaná podľa IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 50001:2018. Víziou spoločnosti je byť preferovaným dodávateľským partnerom pre výrobky na báze gumy na trhoch riadených technológiami, a zároveň svetovo preslávený špičkovou kvalitou, službami a inováciami.

Company profile

Since its foundation in 1952, VEGUM a.s. has been focusing on the development and production of rubber compounds and manufacturing molded and extruded technical rubber products. The company supplies a wide range of high-quality products made from top-grade elastomers. It actively serves a broad spectrum of markets and sectors, including rail transportation, agriculture, pharmaceuticals, white goods, and the automotive industry. Rubber compounds are manufactured in a wide assortment, with hardness ranging from 30-90 ShA, using various types of elastomers. They offer compounds for non-flammable applications, food-grade purposes, temperature-resistant compounds, and mixtures for dynamic and mechanical stress, among others.

Products made from extruded rubber are produced on modern continuous extrusion lines utilizing various vulcanization methods. The engineering production includes the manufacture of press tools for rubber and silicone product molding, the production of connecting forms for rubber profiles, and more. With operational experience gained since its inception, VEGUM a.s. is a preferred supplier of industrial rubber products such as profiles, frames, sleeves, castings, and hockey pucks. The company holds accreditations according to IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, and ISO 50001:2018. Their vision is to be the preferred supply partner for rubber-based products in technology-driven markets, renowned globally for top-quality, services, and innovations.

[Zatvoriť]

60VUCHT, a. s. www.vucht.sk

VUCHT, a. s.


Adresa / Address

VUCHT a.s.
Nobelova 34
836 03 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel: +421 2 44 25 05 22
E-mail: vucht@vucht.sk
Web: www.vucht.skVUCHT a.s.

Profil spoločnosti

VUCHT – Výskumný Ústav ChemickoTechnologický je výskumno–inžinierska organizácia s vyše 100-ročnou históriou. Zaoberá sa aktívnym vývojom procesov organickej a anorganickej chémie, prenosom procesov z laboratórneho meradla až do priemyselného, testovaním procesov na modelových linkách, inžinierskymi činnosťami a spracovaním podkladov pre realizáciu procesov až do úrovne basic design.

Popri týchto aktivitách VUCHT vyrába výrobky špeciálnej chémie a špeciálne hnojivá.

Company profile

VUCHT, which stands for the Research Institute of Chemical Technology, is a research and engineering organization with a history spanning over 100 years. It actively engages in the development of processes in organic and inorganic chemistry, transferring these processes from laboratory scale to industrial applications, testing processes on pilot lines, performing engineering activities, and preparing documentation for process implementation up to the basic design level.

In addition to these activities, VUCHT manufactures specialty chemicals and special fertilizers.[Zatvoriť]

61VUCHV, a. s. www.vuchv.sk

VÚCHV - Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.


Adresa / Address

VÚCHV, a.s.
Štúrova 2
059 21 Svit (Areál Chemosvitu)
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 52 7842 162
E-mail: vuchv@vuchv.sk
Web: www.vuchv.skVÚCHV - Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

Profil spoločnosti

Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. vznikol v roku 1951 na základe potreby skúmať, vývíjať a vyrábať chemické vlákna vo vtedajšom Československu. Pôsobí v oblasti výskumu koncentrátov aditív, pigmentov, štandardných a modifikovaných chemických vlákien, ako i analytických metód hodnotenia polymérnych systémov. Spoločnosť sa tiež zaoberá vývojom strojno-technologických zariadení a modernizáciou výrob chemických vlákien vrátane výroby prototypových zariadení, pilotných liniek a špeciálnych zariadení pre jtechnológie chemických vlákien, ale jaj jpre jiné odvetvia ako je jpotravinársky, automobilový alebo strojársky priemysel. Je etablovaným producentom farebných koncentrátov a koncentrátov aditív na rôznych polymérnych nosičoch.

VUCHV - Research Institute for Man-Made Fibres, JSC

Company profile

Research Institute for Man-Made Fibres, Inc. was founded in 1951 to meet the need for researching, developing, and manufacturing chemical fibers in the former Czechoslovakia. It operates in the field of research on concentrates of additives, pigments, standard and modified chemical fibers, as well as analytical methods for evaluating polymer systems. The company is also involved in the development of machinery and technological equipment and the modernization of chemical fiber production, including the production of prototype equipment, pilot lines, and special equipment for chemical fiber technologies, as well as for other industries such as the food, automotive, or machinery sectors. It is an established producer of color concentrates and additive concentrates on various polymer carriers.

[Zatvoriť]

62VUKI a.s. www.vuki.sk

VUKI a. s.

 

Adresa / Address

VUKI a.s.
Pri Majeri 1
831 07 Bratislava 36
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel: +421 906 063 202
E-mail: vuki@vuki.sk
Web: www.vuki.sk

Profil spoločnosti

Spoločnosť VUKI, a.s. je výrobno-obchodná firma v oblasti produkcie štandardného a špeciálneho sortimentu elektroizolačných lakov, živíc, zalievacích hmôt, vodičov pre vinutia a káblov. So svojim vlastným výskumom a vývojom ponúkajú originálne riešenia pre individuálne požiadavky zákazníkov. Ich hlavným cieľom je mať spokojných zákazníkov, zamestnancov a mať stabilnú pozíciu na trhu. Samostatný Výskumný Ústav Káblov a izolantov vznikol v roku 1950 odčlenením sa od podniku Kablo Bratislava. Dnes je VUKI a.s. moderná obchodno-výrobná spoločnosť využívajúca rozsiahle skúsenosti pre uspokojenie tých najnáročnejších zákazníkov.

Company profile

VUKI, a.s. is a manufacturing and trading company in the production of standard and special assortment of electrical insulating varnishes, resins, potting materials, conductors for windings and cables. With their own research and development department, they offer original solutions for individual customer requirements. Their main goal is to have satisfied customers, employees and a stable position in the market. The independent Research Institute of Cables and Insulators was established in 1950 as a result of separation from Kablo Bratislava. Nowadays, VUKI a.s. is a modern trade and production company using extensive experience to satisfy the most demanding customers.

[Zatvoriť]

63VUP, a. s. www.vupas.sk

VUP, a. s.


Adresa / Address

VUP, a.s.
Nábrežná 4
971 04 Prievidza
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 046 5430035
E-mail: vup@vupas.sk
Web: www.vupas.skVUP, a.s.

Profil spoločnosti

Spoločnosť VUP, a.s. vznikla v r. 1996 ako priamy nástupca Výskumného ústavu pre petrochémiu. V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na výskum chemických syntéz, výrobkov a procesov do úrovne technologických podkladov pre nové výrobne a následnú pilotnú výrobu chemických špecialít, čistých chemikálií a výrobkov pre zdravotníctvo a kozmetiku. Rovnako ponúka servisné a expertízne služby v oblasti priemyselnej ekológie, chemických analýz, fyzikálno-chemických procesov, merania explozívnych vlastností plynov a pár a testovanie chemických látok v súvislosti s Nariadením o REACH.

Karboxylové kyseliny, stabilné radikály ako napr. kyselina dimetylolpropiónová, kyselina hydroxypivalová a piperidínová chémia (deriváty TMP a TEA) predstavujú základ pilotnej výroby spoločnosti, kde patrí k najprestížnejším európskym výrobcom.

Company profile

VUP, a.s. was established in 1996 as the direct successor of the Research Institute for Petrochemistry. Currently, the company focuses on research into chemical syntheses, products, and processes up to the level of technological foundations for new production facilities and subsequent pilot production of chemical specialties, pure chemicals, and products for healthcare and cosmetics. It also offers service and expertise in the areas of industrial ecology, chemical analysis, physicochemical processes, measurement of explosive properties of gases and vapors, and testing of chemical substances in accordance with the REACH Regulation.

Carboxylic acids, stable radicals such as dimethylolpropionic acid, hydroxypivalic acid, and piperidine chemistry (TMP and TEA derivatives) form the basis of the company's pilot production, where it ranks among the most prestigious European manufacturers.[Zatvoriť]

Asociovaní členovia

1FCHPT STU www.fchpt.stuba.sk

FCHPT STU


Adresa / Address

FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 59 325 319
E-mail: dekanat@fchpt.stuba.sk
Web: www.fchpt.stuba.skFCHPT STU v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity

Profil Fakulty

FCHPT STU má v systéme slovenského univerzitného školstva výnimočné postavenie. Je jedinou fakultou poskytujúcou úplné vysokoškolské vzdelanie založené na kvalitnom chemicko-inžinierskom a prírodovednom teoretickom základe, ktorá vychováva absolventov pre všetky odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu v študijných programoch na všetkých troch stupňoch univerzitného vzdelávania. Výskum sa orientuje najmä na oblasti chemických zlúčenín a ich štruktúry, chemických technológií a biotechnológií, chemického inžinierstva, regulácie a riadenia chemických procesov, biochémie a mikrobiológie, potravinárstva a výživy, materiálovej chémie, ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia.

Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology

Faculty´s Profile

FCHPT STU holds a unique position within the Slovak university system. It is the only faculty that provides comprehensive higher education based on a strong foundation in chemical engineering and natural sciences. The faculty educates graduates for all branches of the chemical and food industry through its study programs at all three levels of university education. Research is primarily focused on areas such as chemical compounds and their structures, chemical technologies and biotechnologies, chemical engineering, process control and regulation, biochemistry and microbiology, food science and nutrition, material chemistry, cultural heritage preservation, and environmental protection.

[Zatvoriť]

2Stredná odborná škola, Svit sossvit.edupage.org

Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu


Adresa / Address

Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu
Štefánikova 39
059 21 Svit
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 52 7756 245
+421 911 905 024
E-mail: : riaditel@zsssvit.sk
Web: www.sossvit.edupage.orgStredná odborná škola Svit polytechnická Jana Antonína Baťu

Profil školy

Škola vo Svite pre odbory chemické a strojnícke - s trojročným učebným časom, neskôr premenovaná na Stredné odborné učilište chemické, vznikla v roku 1939. V roku 1951 bola otvorená Vyššia priemyselná škola chemická, neskôr premenovaná na Strednú priemyselnú školu M. C. Sklodowskej. Spojením týchto troch škôl vznikla 1.7.2005 Združená stredná škola, od školského roku 2008/2009 premenovaná na Strednú odbornú školu vo Svite. V roku 2018 získala škola názov Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu.

Vzdelávanie je zamerané na oblasti, v ktorých pôsobí podnikateľská sféra v okolí školy (Chemosvit, Tatrasvit SOCKS, Svitex), t.j. chémia, textil, polygrafia, doprava.

School profile

The school in Svit for chemical and mechanical specialties, with a three-year educational period, was established in 1939. In 1951, the Higher Industrial School for Chemistry was opened, later renamed to the Maria Curie-Sklodowska Industrial School. By merging these three schools, the United Secondary School was formed on July 1, 2005, which was renamed to the Secondary Vocational School in Svit starting from the 2008/2009 school year. In 2018, the school acquired the name "Polytechnic Secondary Vocational School of Ján Antonín Baťa."

The education provided by the school is focused on fields relevant to the business sphere in the vicinity of the school, including chemistry, textiles, printing, and transportation. Notable companies in the area include Chemosvit, Tatrasvit SOCKS, Svitex.

[Zatvoriť]


Aktualizované: 14.12.2023


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies