Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Spolupráca s PlasticsEurope

RSSRSS

logo


Spolupráca Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR) s PlasticsEurope

O PlasticsEurope

PlasticsEurope je jedným z najvýznamnejších európskych odvetvových podnikateľských združení s kanceláriami v Bruseli, Frankfurte, Londýne, Madride, Miláne a Paríži. PlasticsEurope úzko spolupracuje s európskymi a národnými zväzmi z oblasti plastov a má viac ako 100 členských organizácií vyrábajúcich vyše 90 % všetkých polymérov v rámci členských štátov EÚ 27 a v Nórsku, Švajčiarsku, Chorvátsku a Turecku.

PlasticsEurope propaguje prínos materiálov z plastov:

  • vyzdvihovaním užitočných vlastností plastov a ich pozitívneho prínosu k prosperite spoločnosti počas celej ich doby použiteľnosti;
  • šírením vzdelanostných informácií pre zlepšovanie povedomia a odstraňovanie nesprávnych náhľadov na využitie plastov;
  • nadväzovaním a rozvíjaním kontaktov s európskymi a národnými inštitúciami pre dosahovanie výsledných politických rozhodnutí založených na presných informáciách;
  • vysvetľovaním a objasňovaním pozitívneho prínosu plastov k trvalo udržateľnému rozvoju, inováciám a celkovej kvalite života;
  • iniciovaním vypracúvania odborných štúdií o plastoch a vzájomnej výmeny skúseností.

Európsky priemysel plastov vysoko pozitívne prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne v Európe umožňovaním inovácií, zlepšovaním kvality života obyvateľov a zlepšovaním využiteľnosti surovinových zdrojov a energií, ako i ochrane klímy. v približne 50 000 spoločnostiach priemyslu plastov (prevažne malých a stredných podnikoch spracovateľského sektora) je zamestnaných viac ako 1,6 milióna ľudí, ktorí vytvárajú tržby okolo 300 miliárd eur ročne. Odvetvie plastov zahrňuje výrobu polymérov (reprezentovanú PlasticsEurope), spracovateľov plastov (reprezentovaných EuPC) a výrobcov strojov a zariadení na výrobu a spracovanie plastov (reprezentovaných EUROMAP).


Spôsoby spolupráce

Na základe písomnej dohody podpísanej v apríli 2007, ZCHFP SR spolupracuje s PlasticsEurope v nasledovných oblastiach ich spoločného záujmu:

  • výmena informácií týkajúcich sa odvetvia plastov – štatistické informácie, informácie o členskej základni, informácie o nadväzujúcich odvetviach, finálnych užívateľoch, spotrebiteľoch, mimovládnych organizáciách, masovokomunikačných prostriedkoch, vzdelávaní;
  • komunikácia v politickej oblasti – obhajoba opodstatnených záujmov odvetvia plastov, komunikácia s predstaviteľmi výkonnej moci, národnými a európskymi členmi parlamentov a ich poradcami, mimovládnymi organizáciami a i.;
  • surovinová základňa;
  • efektívne využívanie energií;
  • nakladanie s plastovými odpadmi a i.

ZCHFP SR sa intenzívne podieľa na aktivitách PlasticsEurope najmä prostredníctvom jej Stredoeurópskeho regiónu (patria sem Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Slovinsko a Švajčiarsko), s kanceláriou vo Frankfurte.

Pracovné stretnutia zástupcov národných zväzov Stredoeurópskeho regiónu sa konajú štyrikrát ročne.


Štatistický monitoring PlasticsEurope

Regionálne mesačné správy

Ostatné


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies