logo ZCHFP SK logo REACH

Projekt  Chemlog T&T


ChemlogTaT CER-EU

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR sa zapojil do projektu ChemLog T&T, ktorý je súčasťou operačného programu Stredná Európa. Práce sme začal 1.7.2012 a končíme 31.12.2014.

Nadviazali sme na dobré skúsenosti a výsledky projektu Chemlog, ktorý bol dodatočne predĺžený o jeden polrok.

V projekte sa budeme ďalej zaoberať hľadaním bezpečnejšej a ekologickejšej prepravy pre chemický priemysel. Prioritou bude preprava v smere Východ –Západ a späť s využitím technológii pre monitorovanie zvlášť nebezpečného nákladu podľa Dohody ADR. Do projektu sa okrem pôvodných partnerov zo SRN, Rakúska, ČR, Poľska, Talianska a Maďarska zapojilo aj Slovinsko a zástupcovia námorných prístavov z Talianska.
Pokrývame tak všetky druhy dopravy a našim cieľom bude prispieť k zjednoteniu systémov identifikácie a monitorovania zásielok – Tracking and Tracing. Systémy budú v budúcnosti využívať navigačný systém Galileo, prenos údajov sieťami GSM a identifikáciu vozidiel a zásielok systémom RFID.

V projekte budeme zapájať nielen podniky ZCHFP ale aj cestných, železničných a riečnych dopravcov rovnako ako operátorov kombinovanej dopravy. Spoločne budeme pracovať na budovaní liniek kontinentálnej kombinovanej dopravy cez Slovensko s využitím našej polohy v strede Európy.

Doteraz sme v projekte zorganizovali nasledovné akcie:

Konferencia v Šamoríne – Čilistove spolu so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR 15.11.2012 venovanú problematike prepravy nebezpečného nákladu

Vo februári 2013 sme zorganizovali míting projektu k prepravám na koridore SRN - CZ - SK - Ukrajina - Rusko. Na ňom zástupcovia Žilinskej univerzity prezentovali výsledky štúdie systémov T&T, ktorú sme spracovali v oblasti techniky T&T v cestnej, železničnej a riečnej doprave na Slovensku. Nadviazali sme tak na úspešnú spoluprácu z projektu ChemLog.

V dňoch 30.9.-1.10.2013 sme v Bratislave privítali projektových partnerov na porade projektu. Po porade nasledovalo zasadnutie politickej skupiny projektu za účasti špičkových odborníkov z Európy na zavádzanie T&T techniky pre nebezpečný náklad.

Dňa 19.11.2013 sme v ZCHFP SR zorganizovali míting projektu s prezentáciou dosiahnutých výsledkov v pilotnom testovaní.

Výsledky projektu sme prezentovali na 3. Konferencii projektu v Halle 19.3.2014 s rozsahom testovania 125.500 km.

Dňa 8.4.2014 sme v ZCHFP SR zorganizovali regionálny míting projektu s prezentáciou výsledkov pilotného testovania TT techniky po Európe. Zaoberali sme sa ďalším vývojom kombinovanej dopravy a satelitnými terminálmi.

V dňoch 29.-30.10 2014 organizujeme pracovné zasadnutie v Šoporni hotel Relax Inn s témou monitorovania zásielok a kombinovanej dopravy.


Prezentácie projektu:

Viedeň – konferencia Chemikalien sicher transportieren 6.-7.10.20141
Liptovský Ján – konferencia Chémia 2014 - 24.10.2014
Strečno – konferencia Horizonty železničnej dopravy - 18.9.2014
Regionálny míting projektu – ZCHFP SR 8.4.2014
Halle konferencia projektu 19.3.2014
Praha konferencia SpeedChain 13.11.2013
Bratislava – konferencia Dunajská stratégia 12.10.2013
Šamorín 2013 – konferencia ZLZ - 14.11.2013
Strečno – konferencia Horizonty železničnej dopravy 26.9.2013
Žilina – konferencia Eurokombi – Intermodal 13.6.2013

Aktuality:

Testovanie úspešne prebieha - už 250.000 km po Európe !

Pripravujeme:

Regionálny míting Šoporňa 29.-30.10.2014
Účasť na konferencii SpeedChain Praha 12.-13.11.2014

 

PDF  Čermák T&T 2014 RSM Ba

PDF  SK prezentácia BA 08042014 Jagelčák

PDF  Agenda ClMWg Bratislava  PAG 1oct final

PDF  Agenda ClMWg Bratislava WG 30Sep1Oct draft

PDF  Bratislava_ foto_ChemLog_T&T_ 2013

PDF  Horizonty 2013 Strečno Čermák

PDF  ChemLog TT  Pilots Bratislava

PDF  Prezentácia T&T 2013 RSM BA Čermák

PDF  RSM BA  Agenda 19.11.13x

PDF  Transport článok č. 12-2013

PDF  Výzva na predkladanie ponúk

PDF  Šamorín 2012 – ChemLog T&T

PDF  Šamorín 2012 – Havarijný systém DINS

PDF  Výzva na spracovanie ponúk pre technickú asistenciu v projekte

PDF  Zmluva o dielo č.1_2012 ZU- ZCHFP SR

ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
Fax.: +421 2 4363 8047
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk